Historisk arkiv

AstraZeneca-vaksinen tas ut av koronavaksinasjons-programmet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen følger anbefalingen til Folkehelseinstituttet og Vorland-utvalget, og tar AstraZeneca ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Det bygges opp et beredskapslager av Janssen-vaksinen, samtidig som regjeringen vurderer hvordan denne vaksinen kan tilbys frivillig.

AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause 11. mars 2021 etter meldinger om sjeldne, men alvorlige bivirkninger. I likhet med AstraZeneca-vaksinen er også vaksinen fra Janssen en virusvektorvaksine som kan ha samme type bivirkninger som AstraZeneca. Janssen-vaksinen er foreløpig ikke tatt i bruk i Norge.

FHI har anbefalt at vaksinene fra AstraZeneca og Janssen tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen ba en ekspertgruppe ledet av Lars Vorland gjøre en bred vurdering av bruken før den endelige beslutningen om hvorvidt disse vaksinene skulle brukes i Norge eller ikke ble tatt. Ekspertgruppen fraråder bruk av AstraZeneca og Janssen i vaksinasjonsprogrammet, på grunn av risikoen for sjeldne, alvorlige bivirkninger. Denne anbefalingen må ses i lys av at smittenivået i Norge er lavt og tilgangen på andre vaksiner god.  

- Regjeringen har besluttet at AstraZeneca-vaksinen ikke skal brukes Norge, heller ikke frivillig. De sjeldne, men alvorlige bivirkningene vi har sett i Norge, tilsier at risikoen ikke veier opp for nytten. Dette gjelder spesielt når vi forventer betydelig flere mRNA-vaksiner fremover, og tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose er utvidet slik at flere blir raskere vaksinert, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Donasjon av AstraZeneca
EU-avtalen med AstraZeneca og Janssen åpner for å donere vaksiner til andre land. En mulig løsning er at EU-landene får tilbake dosene de har avgitt til Norge. En annen løsning er videreformidling av vaksinedoser under rammen av vaksinesamarbeidet Covax. Regjeringen starter nå arbeidet med hvordan dette skal løses praktisk.

- Dette vil vi gjøre i samarbeid med Europakommisjonen og med EU-landene som inngår i avtalen med AstraZeneca. AstraZeneca er en vaksine som er godkjent både av Det europeiske legemiddelkontoret og Legemiddelverket i Norge. Det er en effektiv vaksine som er brukt i mange land, og vi vil derfor sørge for at Norges doser kommer til nytte i andre land, som kan ha en mer alvorlig smittesituasjon enn vi har i Norge, sier Høie.

Norge har blant annet lånt ut doser til Sverige og Island mens vaksinen har vært på pause her i landet. Les mer.

Janssen kan tilbys frivillig

Regjeringen har besluttet at Janssen-vaksinen fortsatt skal stå på pause i det norske vaksinasjonsprogrammet. Endret smittetrykk, nye virusvarianter, uforutsette problemer med vaksineleveranser og eventuell ny informasjon om bivirkninger vil kunne føre til andre konklusjoner.

FHI anbefaler ikke frivillig bruk av vaksinen utenfor vaksinasjonsprogrammet, mens Vorland-utvalget er samstemte om at virusvektorvaksinene bør tilbys til befolkningen utenfor vaksinasjons-programmet. Utvalget er delt om hvordan dette bør skje i praksis og i hvilket omfang dette skal gjøres.

Regjeringen støtter mindretallets syn om at enkeltindividet er best i stand til å vurdere egen situasjon, og at hver enkelt må vurdere om risikoen er akseptabel. Det er da særlig viktig å sikre den enkelte god og oppdatert informasjon. Det forutsettes at vaksinen kun gis frivillig etter god informasjon og veiledning fra helsepersonell.

- Vi vil be Helsedirektoratet utrede hvordan dette vil kunne gjøres. Direktoratet vil bli bedt om å se på hvilke kriterier som i så fall skal gjelde, hvordan informasjon om risiko skal gis, hvor vaksinen skal settes, og av hvem. Hvis Janssen-vaksinen skal tilbys, vil den være gratis og de som får den, vil være omfattet av pasientskadeordningen i tilfelle bivirkninger, sier Høie.

Beredskapslager av Janssen-vaksiner
Norge har bestilt 3,77 millioner doser av Janssen-vaksinen, og har nå om lag 72 000 doser på lager hos FHI. Lagringsperioden for denne vaksinen er opp til to år. Situasjonen fremover for vaksineleveranser er mer sårbar jo færre leverandører vi har. I tillegg kan smittesituasjonen endre seg. Regjeringen har derfor bestemt at det skal bygges opp et beredskapslager av Janssen-vaksinen, i tråd med FHIs forslag. Det gis oppdrag til FHI å vurdere størrelsen på beredskapslageret. Doser utover dette vil vi på samme måte som for AstraZeneca se på muligheten for å donere bort.