Historisk arkiv

Sluttrapport fra Rambøll

Nasjonal lederutdanning bidrar til bedre ledere i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten gir positive endringer hos deltakerne, viser evaluering. Lederne har blant annet blitt mer utviklings- og innovasjonsorienterte, de tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og har blitt bedre på økonomistyring.

- Jeg er glad for å se at den nasjonale lederutdanningen gir gode resultater. Vi har behov for en faglig sterk kommunal helse- og omsorgstjeneste med dyktige ledere, ikke minst i forbindelse med koronapandemien, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den kommunale helse- og omsorgstjenesten står overfor flere utfordringer. Et økende antall eldre som trenger helsehjelp, stadig flere brukere med et komplekst og sammensatt sykdomsbilde og mangel på personell er noen av dem. Tjenesten må omstille seg for å kunne møte dagens og fremtidige behov på en god måte.

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ble etablert i 2015 og er et tilbud ved Handelshøyskolen BI. Målgruppen er ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Utdanningen har blitt følgeevaluert, og Rambøll har nå levert en sluttrapport. Den oppsummerer følgende endringer blant deltakerne:

  • Økt trygghet og bevissthet om egen rolle har gjort deltakerne bedre til å samhandle med omgivelsene.
  • Deltakerne har blitt mer utviklings- og innovasjonsorienterte og involverer medarbeiderne mer i utviklings- og innovasjonsarbeid.
  • Deltakerne har blitt mer bevisste på strategisk kompetanseledelse.
  • Deltakerne tilrettelegger bedre for brukermedvirkning og samarbeid med andre aktører innen helse og omsorg.
  • Deltakerne setter av mer tid til refleksjon og lykkes bedre med vanskelige prioriteringer.
  • Deltakerne balanserer økonomiske og faglige hensyn på en bedre måte enn før utdanningen og har forbedret evnen til å utnytte ressurser.
  • Deltakerne har blitt bedre på økonomistyring.

Rapporten påpeker også at lederutdanningen har hatt positiv effekt på den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Lederutdanningen har blant annet bidratt til bedre økonomi i virksomhetene og til bedre kommunikasjon og samhandling.

For 2021 er det bevilget 22,4 millioner kroner til lederutdanningen, som er gratis for deltagerne. Tiltaket inngår i Kompetanseløft 2025, som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanse og fagutvikling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Målet med Kompetanseløft 2025 er å bidra til en faglig sterk tjeneste, og til å sikre at tjenestene har tilstrekkelig og kompetent bemanning.

Her kan du lese evalueringen (pdf)