Historisk arkiv

Trygg samhandling forutsetter en helhetlig digital infrastruktur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

En nasjonal digital datainfrastruktur er nødvendig for å lykkes med effektiv samhandling på tvers av nivåene i helsetjenesten og mellom helsepersonell og pasienter. Et forslag til lovendring som ivaretar personvernet i samhandlingen, er i dag sendt på høring.

Forslaget til lovendringer i pasientjournalloven mv. nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere, legger det rettslige grunnlaget for målet Én innbygger – én journal.

– Alle pasienter og brukere er forskjellige, og de har ulike ønsker og behov. En helhetlig nasjonal digital datainfrastruktur er et viktig grunnlag for at tjenesten skal kunne håndtere ulikhetene. Men samtidig er det avgjørende at personvernet ivaretas. Derfor foreslår vi lovendringer som skal sikre trygg samhandling i tjenestene. Det er dette som kjennetegner pasientens helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

Løsningene som inngår i den digitale infrastrukturen, er hver for seg hjemlet i lov. Forslaget legger til rette for å gi forskrifter om nasjonal datainfrastruktur. Slike forskrifter vil være knyttet til samhandling mellom ulike aktører og komponentene, og til ansvarsforholdene i samhandlingen. Forslaget gir ikke hjemmel til å etablere nye nasjonale registre, utover det som følger av dagens lovgivning.

Departementet foreslår samtidig en lovendring som sikrer hjemmel for å automatisere individuelle administrative vedtak. Dette er blant annet aktuelt ved refusjon av pasientreiser der det håndteres store mengder refusjonskrav, og det ikke er hensiktsmessig å innhente samtykke.  Etter personvernforordningen er det forbudt med avgjørelser som bare er basert på automatisert behandling, med mindre den registrerte samtykker eller det følger av nasjonal lovgivning.

Frist for å avgi høringsuttalelse er 15. oktober 2021.

Les høringsforslaget.