Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2015:

Pasientbehandlingen styrkes med vel 2 milliarder kroner i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I statsbudsjettet for 2015 foreslår regjeringen å styrke pasientbehandlingen med vel 2 milliarder kroner, sammenlignet med saldert budsjett 2014.

- Regjeringen legger fram et budsjett der pasientene står i sentrum for endringene. Vi vil redusere ventetider og sørge for at flere får rask behandling gjennom flere tiltak. Vi vil øke kjøp fra private gjennom anbud og gi de offentlige sykehusene økt frihet til å behandle flere. Gjennom reformen fritt behandlingsvalg ønsker regjeringen å styrke pasientenes rettigheter. Vi vil flytte makt fra system til pasient, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Vekst i pasientbehandling

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i all pasientbehandling på om lag 2,15 prosent.

- Dette gir høy aktivitetsvekst sammenlignet med tidligere år. Hovedoppgavene i spesialisthelsetjenesten skal løses ved de offentlige sykehusene. Vi ser likevel at mange pasienter venter unødvendig lenge på behandling, selv om ledig kapasitet finnes. Dette må vi få utnyttet bedre, sier Høie.

- Høyre-FrP-regjeringen har lagt til rette for en høyere vekst i pasientbehandlingen i våre to første budsjetter, sammenlignet med hva de rødgrønne fikk vedtatt gjennom sine åtte, sier Høie

Fritt behandlingsvalg

Regjeringen starter i 2015 innføringen av reformen fritt behandlingsvalg.

150 millioner kroner skal gå til pasientbehandling i forbindelse med innføring av fritt behandlingsvalg. Dette utgjør 0,15 prosent av den samlede veksten i pasientbehandling.

Retten til fritt behandlingsvalg skal først innføres innen tverrfaglig spesialisert rushehandling, psykisk helsevern og enkelte områder av somatikken.

- Reformen skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive, sier Høie.

Som en del av reformen skal også sykehusene utvide sitt kjøp av privat kapasitet gjennom anbud.

Økt frihet til de offentlige sykehusene

Helse- og omsorgsdepartementet fjerner taket for hvor mange pasienter de offentlige sykehusene kan behandle. Effektive offentlige sykehus kan fra 1. januar 2015 behandle flere pasienter enn budsjettert så lenge de kan finansiere dette gjennom innsatsstyrt finansiering (ISF). Regjeringen økte ISF-refusjonen fra 40 til 50 prosent i 2014-budsjettet.

Sykehusene får økt fleksibilitet som gjør det enklere, rimeligere å inngå leieavtaler både for bygg og utstyr.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling - økt kapasitet på plass i 2015

I 2014 fikk helseregionene i oppdrag å kjøpe mer døgnkapasitet innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling fra ideelle virksomheter. Det ble satt et mål om å øke antall plasser med om lag 200 totalt i de fire helseregionene. Denne kapasitetsøkningen skal være på plass i løpet av 2015.

- Regelen om at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling hver for seg skal ha årlig vekst som er større enn somatikk videreføres og innebærer at disse pasientene gis høy prioritet, sier Høie.

Raskere diagnose og kortere ventetid for kreftpasienter

Regjeringen foreslår 3,5 millioner kroner til å videreføre arbeid med standardiserte løp for kreftpasienter. De såkalte pakkeforløpene skal etter planen innføres i 2015.

- Pakkeforløpene vil bidra til at pasientens forløp gjennom sykehuset, fra utredning til behandling, blir likere, mer forutsigbart og går raskere, sier Høie.

Dobler gebyr for manglende oppmøte til poliklinisk undersøkelse
Regjeringen foreslår å doble gebyret fra 320 kroner til 640 kroner for manglende oppmøte ved poliklinisk undersøkelse. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2015.

‑ Det er for mange som ikke møter til avtalt time ved poliklinikk. Anslag viser at dette utgjør over 200 000 polikliniske konsultasjoner per år. Dette medfører lengre ventetider for andre pasienter og det er dårlig ressursutnyttelse ved sykehusene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helse- og omsorgsdepartementet vil be helseregionene utvise skjønn for rusavhengige og mennesker med psykiske lidelser når de skal utstede gebyr for manglende oppmøte ved poliklinisk undersøkelse. Departementet har tidligere bedt de regionale helseforetakene iverksette bedre rutiner for innkalling og påminnelse om oppmøte til poliklinisk undersøkelse.

Kommunal medfinansiering

I tråd med regjeringsplattformen foreslår regjeringen å avvikle ordningen kommunal medfinansiering fra og med 2015.

- Dette var en byråkratisk ordning, som skapte økonomisk uforutsigbarhet for kommunene, og var ingen optimal måte å bedre samhandlingen mellom kommuner og sykehus, sier Bent Høie.

Ordningen ble innført i 2012. Det medfører at om lag 5,67 milliarder kroner overføres fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett og legges tilbake i den innsatsstyrte finansieringen.

Les mer om budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter