Statsbudsjettet 2015

Regjeringens forslag til budsjett på helse- og omsorgsområdet er om lag 174,2 milliarder kroner. Realveksten er om lag 3,2 milliarder kroner.

Sykehusenes økonomi styrkes med 2022 millioner kroner sammenliknet med saldert budsjett i 2014. Det gir en aktivitetsvekst på vel 2,15 prosent, inkludert 0,15 prosent aktivitetsvekst til fritt behandlingsvalg.

For å bedre kvaliteten, kapasiteten og valgfriheten i omsorgstjenesten foreslås det en samlet netto styrking på 568 millioner kroner i 2015.

Helse- og omsorgsdepartemetes budsjettdokument