Historisk arkiv

Pasientens helsetjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Tirsdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.

Tirsdag 7. januar presenterte helse- og omsorgsminister Bent Høie samlet sine styringsbudskap, politiske mål og forventninger til sykehusene.
- Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. Derfor gjør vi flere viktige endringer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Statsråden trakk i sin tale fram seks viktige løsninger for å utvikle pasientens helsetjeneste i sykehusene og spesialisthelsetjenesten:

  1. Ta i bruk mangfoldet ved å innføre fritt behandlingsvalg. Ventetiden skal ned. Kvaliteten skal opp. De regionale helseforetakene skal kjøpe flere tjenester hos private og ideelle. Fritt behandlingsvalg innen rus og psykisk helsevern er planlagt innført i 2015.

  2. Sørge for raskere diagnose og redusert ventetid for kreftpasienter. Kreftløftet til regjeringen bygger på konkrete endringer i organiseringen av norsk kreftbehandling. Den har tre hovedelementer: Tverrfaglige diagnosesentre for alvorlig sykdom i alle helseregionene i løpet av 2014, standardiserte pakkeforløp i kreftbehandlingen, og bedre samarbeid med fastlegene.

  3. Lage opptrappingsplan for rusfeltet og bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene. Regjeringen vil prioritere rusbehandling og psykisk helse, og løfte frem pasientgruppene som har sittet "nederst ved bordet".

  4. Legge fram en Nasjonal helse- og sykehusplan som gjør oss i stand til å planlegge en helsetjeneste med kapasitet og kompetanse til å møte fremtidens behov. Målet er å legge frem planen for Stortinget i 2015.

  5. Skape bedre kvalitet og pasientsikkerhet gjennom endring i ledelse, systemer og kultur. Regjeringen vil gjennomføre flere kvalitetsundersøkelser, etablere en uavhengig undersøkelseskommisjon og legge frem en årlig melding om kvalitet og pasientsikkerhet for Stortinget. En forsøksordning med kvalitetsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten innføres for å rette oppmerksomheten mot kvalitet.

  6. Satse på IKT og kommunikasjon. Nytt lovforslag skal sikre at pasienten settes i sentrum. Personvernet skal styrkes i IKT-løsningene. Digitale tjenester skal forenkle pasientenes kontakt med helsetjenesten, og pasienten skal ha enkel og trygg tilgang til egne helseopplysninger. Regjeringen ønsker en gjennomgang av IKT-organiseringen i helse- og omsorgssektoren for å sikre effektiv organisering og bruk av ressursene. Regjeringen har etablert et eget helseforetak for strategisk samarbeid på IKT-området, som skal ha hovedkontor i Bergen.

- For meg er dette stort. Endelig kan vi gjennomføre den politikken vi har utviklet i opposisjon. Engasjementet gjennom mange år kan omsettes til resultater for pasientene. Denne regjeringen skal forandre, ikke forsvare. Vårt budskap vil aldri være at alt er godt nok i helse-Norge. Problemer må erkjennes for å løses, sier Høie.

Det er helseregionene og sykehusene som skal iverksette politikken i praksis, gjennom styringskrav i foretaksmøtet og gjennom oppdragsdokumentet for 2014.

- Vi skal gjøre arbeidet for alle dyktige medarbeidere i sykehusene enklere. Derfor har vi forenklet og nesten halvert antall styringskrav til de regionale helseforetakene sammenliknet med 2013. Vi har prioritert det viktigste. Det gir en tydeligere politikk og klarere signaler. Men da er det også en forventning om at de mål vi setter, skal sykehusene jobbe for å nå, sier Høie.

Talen ble holdt i forkant av felles foretaksmøte for de fire regionale helseforetakene der oppdragsdokumentet for 2014 også ble overlevert.

Les Bent Høies tale med politiske styringssignaler til spesialisthelsetjenesten

Se talen på Nett-TV

Oppdragsdokument og protokoller fra foretaksmøtet blir lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettside etter møtet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter