Historisk arkiv

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet:

En helhetlig helse- og omsorgstjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen vil skape en sammenhengende helse- og omsorgstjeneste med helsepersonell som arbeider i flerfaglige team. Dette vil kreve økt kompetanse og bedre ledelse.

– Vi har mange kommunale helse- og omsorgstjenester som er gode hver for seg. Men tjenestene er for oppstykket og helheten mangler. Det rammer særlig dem med sammensatte behov. Med denne stortingsmeldingen legger regjeringen frem en plan for å skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Kompetanse

De kommunale helse- og omsorgstjenestene står overfor utfordringer med å tiltrekke seg nok personell med riktig kompetanse. Stadig mer komplekse helse- og omsorgs­tjenester skal ytes i kommunene. Regjeringen forslår derfor flere tiltak for å øke de ansattes kompetanse.

­–Ansatte i helse- og omsorgstjenestene gjør mer enn å yte omsorg. De diagnostiserer og behandler sykdom og hjelper mennesker til å mestre kroniske lidelser og funksjonsnedsettelser. Skal vi heve kvaliteten på tjenestene, må vi heve kompetansen til dem som gjør jobben, sier Høie.

Viktige tiltak:

  • Lovfeste en liste over profesjoner som kommunene må ha for å gi innbyggerne tjenestene de trenger.
  • Alle allmennleger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal være spesialister eller under spesialisering i allmennmedisin. Innretning skal utredes nærmere.
  • Utvikle en handlingsplan for rekruttering og kompetanseheving i hele den kommunale helse- og omsorgssektoren.
  • Utrede om det skal etableres nye brede kliniske videreutdanninger på mastergradsnivå.

Ledelse

Tilsyn viser at det flere steder er mangler i ledelsen av helse- og omsorgstjenestene. For at brukerne og pasientene skal få koordinerte helse- og omsorgstjenester av god kvalitet må det også stilles høye krav til ledelse. Det gjelder ikke bare i den enkelte deltjeneste, men på øverste nivå i kommunen.

- Vi trenger et lederløft. Skal vi arbeide smartere og bruke ressursene bedre, er vi avhengig av godt lederskap på alle nivåer i kommunen. Regjeringen vil derfor bedre tilgangen til lederutdanninger og stille tydelige krav til ledelse, sier Høie

Viktige tiltak

  • Gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere en lederutdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. "Rektorskolen".
  • Legge til rette for at plasser på Nasjonalt topplederprogram i regi av Nasjonal ledelsesutvikling stilles til disposisjon for ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
  • Videreføre arbeidet med ledelse i kvalitetsavtalen med KS.

Ny organisering 

Mange brukere opplever helse- og omsorgstjenestene som dårlig koordinerte og lite tilgjengelige. Det gjelder særlig for personer med store behov. Mange av disse kunne hatt en lettere hverdag og færre sykehusinnleggelser dersom tjenestene var bedre organisert. 

- Pasienter og brukere har sammensatte behov. Disse må møtes med sammensatt kompetanse. Vi må i mye større grad utvikle helsetjenestene ut fra pasientens behov og ikke ut fra diagnoser og deltjenester. Vi legger derfor frem en rekke tiltak som skal legge til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team, sier Høie.  

Viktige tiltak:

  • Stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunene.
  • Legge til rette for etablering av primærhelseteam gjennom endringer i regelverk og finansieringsordninger. Endringer skal utredes først.
  • Legge til rette for etablering av oppfølgingsteam for brukere med store og sammensatte behov.

Les mer om meldingen Fremtidens primærhelsetjeneste