Forsiden

Historisk arkiv

Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet:

Styrker kommunenes arbeid med psykisk helse og rus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Personer med rusproblemer og psykiske helseutfordringer skal få raskere og mer helhetlig hjelp. Regjeringen vil lovfeste krav om psykologkompetanse i kommunene og legge til rette for oppsøkende behandlingsteam.

– Mange personer med psykiske lidelser og rusavhengighet trenger hjelp fra en rekke ulike instanser for å mestre hverdagen. Regjeringen vil bygge opp lett tilgjengelige lavterskeltilbud og gi raskere og mer helhetlig hjelp lokalt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Viktige tiltak for å styrke de kommunale helse- og omsorgstjenestene:

  • Rekruttere flere psykologer til kommunene gjennom å lovfeste kommunens plikt til å ha psykologkompetanse.
  • Innføre en ny finansieringsordning for kommunepsykologer frem til plikten trer i kraft i 2020
  • Innføre kommunal ø-hjelp døgnplikt også for psykisk helse- og rusområdet fra 2017
  • Ta sikte på å innføre betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, tidligst fra 2017.
  • Legge frem en ny opptrappingsplan for rusfeltet i 2015
  • Vurdere en ny og varig finansieringsordning for aktivt oppsøkende behandlingsteam

– I folkehelsemeldingen sidestiller vi psykisk og fysisk helse i folkehelsearbeidet. Vi skal samtidig styrke det kommunale behandlingstilbudet. Dette skal fylle hullene vi har i dagens tilbud, og gjøre det enklere å få sammenhengende hjelp på et tidlig tidspunkt, sier Høie.

Les mer om meldingen Fremtidens primærhelsetjeneste