Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Kortere ventetid for sykehuspasientene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ventetiden ved norske sykehus fortsetter å gå ned. Under denne regjeringen er ventetiden redusert med 12 dager.

– Først og fremst skyldes den positive utviklingen i ventetidene den store innsatsen fra dem som jobber ved sykehusene. Men det skyldes også gode og økende sykehusbudsjetter, mer bruk av private og styrkede pasientrettigheter. Dessuten er tydeligere krav til resultater og større frihet til sykehusene viktig, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Den ordinære ventelistestatistikken, som måler tid til oppstart av helsehjelp, viser at ventetiden gikk ned fra 2013 til 2015 – og at den fortsetter å falle i 2016. Foto: Ola Heggø.

Den ordinære ventelistestatistikken, som måler tid til oppstart av helsehjelp, viser at ventetiden gikk ned fra 2013 til 2015 – og at den fortsetter å falle i 2016. Foto: Ola Heggø.

Kortere ventetid

Gjennomsnittlig ventetid ved norske sykehus var 59 dager i andre tertial i år. Det er en nedgang på åtte dager sammenlignet med samme periode i fjor.

– Jeg er fornøyd med kortere ventetid for pasientene, men det er fortsatt for mange pasienter som venter unødvendig lenge på utredning og behandling. Regjeringen er derfor sterkt opptatt av at helseregionene fortsetter det gode arbeidet med å få ned ventetidene, sier Bent Høie.

De pasientene som trenger det mest, prioriteres. De får dermed kortere ventetid. Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp, kommer inn til behandling uten ventetid. Omlag 70 prosent av alle døgnopphold på sykehus er øyeblikkelig hjelp.

Pasientenes helsetjeneste

– At regjeringen har innført pakkeforløp for kreft, viser at vi tar helheten for pasientene på alvor. 34 000 pasienter har nå kommet inn i disse pasientforløpene. Det gir dem definerte tider til utredning, diagnostisering, og oppstart behandling, sier Bent Høie.

Andel fristbrudd var 1,4 prosent i andre tertial i år. Dette er en nedgang på 2,9 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

80 000 færre i sykehuskø siden 2013

  • Ved utgangen av andre tertial 2016 var det 193 248 ventende til oppstart for helsehjelp ved norske sykehus.
  • Dette er 19 prosent mindre – om lag 45 000 færre pasienter – sammenlignet med samme tidspunkt året før.
  • Siden andre tertial i 2013 er det 80 000 færre ventende.
  • Gjennomsnittlig ventetid er likevel et bedre mål på tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten enn antall ventende, da det for enkeltpasienten er ventetiden til utredning/behandling som er avgjørende.