Historisk arkiv

Tilknytningskrav for familieinnvandring sendes på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag til forskriftsregulering av det vedtatte tilknytningskravet i familieinnvandringssaker. Tilknytningskravet innebærer at norske myndigheter kan avslå søknader om familieinnvandring dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til.

Dette betyr at familiemedlemmer vil kunne få avslag på søknaden sin om familieinnvandring når det er mer naturlig at familien bosetter seg sammen i et annet land. Det er et vilkår at landet familien henvises til er trygt. I slike tilfeller er det ingen grunn til at familien skal få opphold i Norge. Dette er et viktig tiltak for å sikre en mer bærekraftig asylpolitikk, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP).

Kravet innebærer at norske myndigheter kan nekte oppholdstillatelse til familiemedlemmer av personer som har opphold i Norge på grunnlag av et beskyttelsesbehov, dersom familien kan leve sammen i et annet trygt land som de har sterkere tilknytning til. Kravet skal ikke gjelde etter at referansepersonen har fått permanent oppholdstillatelse her.

Stortinget vedtok hovedtrekkene gjennom en lovendring i juni 2016, og nå foreslås det å presisere i utlendingsforskriften at det landet familien henvises til må respektere flyktninger og asylsøkeres grunnleggende rettigheter. Landet må være tilgjengelig for familien gjennom trygg og lovlig innreise, og familien må ha en reell mulighet til å kunne bosette seg der. Det betyr at de må ha, eller vil kunne få, en formell oppholdstillatelse eller tilsvarende status i det aktuelle landet.

Virkningen av tilknytningskravet vil bero på flere faktorer, som den til enhver tid gjeldende sikkerhetssituasjonen i ulike land og UDIs og UNEs konkrete vurderinger i den enkelte sak.

Høringsfristen er satt til 3. april, og det tas sikte på samtidig ikrafttredelse av lov- og forskriftsbestemmelser sommeren 2017. 

Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring