Forsiden

Historisk arkiv

Midlertidig forskrift sikrer fortsatt opphold for briter i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har vedtatt en midlertidig forskrift som sikrer rett til fortsatt opphold for britiske borgere som bor i Norge og deres familiemedlemmer.

Forskriften gjelder alle som har en gyldig oppholdsrett eller varig oppholdsrett i Norge på det tidspunktet Storbritannia trer ut av EU. Dette sikrer en videreføring av rettighetene for alle som har benyttet seg av retten til fri bevegelighet før Storbritannias uttreden.

Videre gjelder forskriften britiske borgere som er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende i Norge, men som hovedregel returnerer til hjemlandet minst én gang per uke, og fortsetter å utøve slik virksomhet etter Storbritannias uttreden (grensearbeidere). Britiske borgere som er tjenesteytere i Norge og utfører arbeid på midlertidig oppdrag på det tidspunktet Storbritannia trer ut av EU, er også dekket av den midlertidige forskriften.

Forskriften gjelder bare dersom Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale.

Den midlertidige forskriften innebærer en videreføring av eksisterende rettigheter og det skal ikke fremmes søknad om opphold etter forskriften. Forskriften skal gjelde frem til den varige forskriften som implementerer avtalen mellom EØS/EFTA-landene og Storbritannia om borgernes rettigheter trer i kraft.

Den varige forskriften vil bli fastsatt når dato for Storbritannias uttreden fra EU er sikker, og vil tre i kraft når ny søknadsprosedyre er på plass. I tråd med avtalen vil denne forskriften sikre at alle som bor lovlig i Norge når Storbritannia trer ut av EU, etter søknad kan fortsette å bo her på samme vilkår. Personer som fyller vilkårene for varig oppholdsrett kan få permanent oppholdstillatelse. Personer som fyller vilkårene for oppholdsrett kan få en oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Britiske borgere bør registrere seg

Forskriften gjelder også personer som har en oppholdsrett på det tidspunktet Storbritannia trer ut av EU, men som ennå ikke har registrert seg. Disse vil imidlertid mangle dokumentasjon på lovlig opphold. Norske myndigheter oppfordrer derfor britiske borgere til å registrere seg så raskt som mulig. Etter Storbritannias uttreden vil det ikke være mulig å registrere seg etter EØS-reglene på nett. 

Dokumentasjon

Frem til ny søknadsprosedyre er på plass, kan britiske borgere og deres familiemedlemmer fortsette å benytte sitt registreringsbevis, varig oppholdsbevis eller oppholdskort (for familiemedlemmer som ikke er EØS-borgere) som dokumentasjon på lovlig opphold i Norge. Informasjon om at disse dokumentene bekrefter oppholdsrett i Norge er meldt inn og vil bli oppført i Kommisjonens «Praktisk håndbok for grensepersonell (Schengen-håndbok)», vedlegg 22, dersom Storbritannia trer ut av EU uten en avtale.

Britiske borgere som ble innvilget oppholdstillatelse, permanent oppholdstillatelse eller bosettingstillatelse før registreringsordningen for EØS-borgere trådte i kraft i 2009, har sin oppholdstillatelse i behold også etter at Storbritannia trer ut av EU. Dette gjelder også briter som er innvilget oppholdstillatelse etter regelverket som gjelder for borgere av land utenfor EØS. Ved utenlandsreiser kan britiske borgere som ikke har et registreringsbevis midlertidig benytte bostedsattest fra Skatteetaten, som viser bosetting i Norge per datoen for Storbritannias uttreden av EU, som dokumentasjon på lovlig opphold. Dette gjelder frem til oppholdskort utstedes etter ny prosedyre. Bostedsattest kan bestilles via Altinn. Informasjon om at dette dokumentet bekrefter lovlig opphold i Norge vil også bli oppført i vedlegg 22 til Schengen-håndbok, dersom Storbritannia trer ut av EU uten en avtale.

Britiske borgere som flytter til Norge etter uttreden

Britiske borgere som vil flytte til Norge etter at Storbritannia har gått ut av EU må søke om oppholdstillatelse etter utlendingslovens alminnelige regler for borgere fra land utenfor EØS.

Mer informasjon om situasjonen for britiske borgere i Norge som følge av brexit finner du her: