Historisk arkiv

Konstitusjon av politimester i Agder politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Kirsten Marie Lindeberg (60) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Agder politidistrikt til og med 31. desember 2015.

Kirsten Marie Lindeberg (60) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Agder politidistrikt til og med 31. desember 2015.

Lindeberg har vært politimester i Agder politidistrikt på åremål fra 2008. Åremålsperioden utløp 8. juni 2014.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at det skal foretas en begrensning i åremålsperioden for politimestre, og at det inntil videre skal foretas konstitusjoner av politimestre begrenset til 31. desember 2015. Dette med bakgrunn i at Politianalysen har vurdert politidistriktstrukturen og at en ikke skal komme i en situasjon med et visst antall overtallige politimestre dersom oppfølgingen av Politianalysen resulterer i en reduksjon i antall politidistrikter.

Lindeberg er cand. jur. fra 1978. Etter avlagt eksamen var hun konsulent i Skattedirektoratet til 1981. Fra 1982 til 1991 var hun administrasjonssjef i Statens vegvesen i Aust-Agder. I perioden 1991 til 1998 var Lindeberg kontorsjef i Grimstad kommune, og hun var også konstituert som rådmann. Hun var fra 1998 til 2005 juridisk rådgiver og senere seniorrådgiver i Kristiansand kommune, og fra 2005 til 2008 var hun distriktssjef i Statens vegvesen, Region sør. Ved kongelig resolusjon av 18. april 2008 ble hun utnevnt på åremål til politimester i Agder politidistrikt for en periode på seks år. 

Lindeberg har solid politifaglig erfaring, lang erfaring som leder og kjenner distriktet meget godt.