Historisk arkiv

Konstitusjon av politimester i Asker og Bærum politidistrikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Terje Nybøe (50) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Asker og Bærum politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Terje Nybøe (50) er i statsråd i dag konstituert som politimester i Asker og Bærum politidistrikt inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2015.

Nybøe er i dag førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet.

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at det skal foretas en begrensning i åremålsperioden for politimestre, og at det inntil videre skal foretas konstitusjoner av politimestre begrenset til 31. desember 2015. Dette med bakgrunn i at Politianalysen har vurdert politidistriktstrukturen og at en ikke skal komme i en situasjon med et visst antall overtallige politimestre dersom oppfølgingen av Politianalysen resulterer i en reduksjon i antall politidistrikter.

Nybøe er cand. jur. fra 1995 og har Politiskolen fra 1987. Han har arbeidet som politikonstabel og overkonstabel ved Oslo politidistrikt fra 1987 og frem til 1996, hvor han bl.a. tjenestegjorde ved Kriminalavdelingen, Beredskapstroppen og URO patruljen. Han har vært politifullmektig og politiadjutant ved samme politidistrikt fra 1996 til mai 1998. Deretter var han dommerfullmektig ved Ringerike sorenskriverembete frem til januar 2000. Nybøe var politiadjutant/ politiinspektør fra januar 2000 til februar 2002 ved Oslo politidistrikt og i Politidirektoratet. Han har vært statsadvokat ved Oslo statsadvokatembete fra februar 2002 til desember 2007. I perioden desember 2007 til august 2008 var han legal advisor i Styrkebrønnen, Kabul, Afghanistan.

Nybøe har arbeidet som statsadvokat og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet siden august 2008, bare avbrutt av en periode som konstituert førstestatsadvokat/avdelingsleder ved Oslo statsadvokatembete fra september 2011 til juli 2012.

Nybøe har solid politifaglig erfaring og variert ledererfaring.