Historisk arkiv

Samtaler om leie av fengselsplasser i Nederland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

– Vi arvet en utfordrende situasjon etter den rødgrønne regjeringen med for få soningsplasser. For å få til en sårt tiltrengt utvidelse av soningskapasiteten på kort sikt, har vi innledet samtaler med nederlandske myndigheter om leie av fengselsplasser i Nederland, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

– Vi arvet en utfordrende situasjon etter den rødgrønne regjeringen med for få soningsplasser. For å få til en sårt tiltrengt utvidelse av soningskapasiteten på kort sikt, har vi innledet samtaler med nederlandske myndigheter om leie av fengselsplasser i Nederland, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Regjeringen vil i løpet av høsten legge fram en stortingsmelding som gjennomgår tilstanden i fengslene og behovet for framtidig straffegjennomføringskapasitet. Meldingen vil legge grunnlaget for prioriteringer på lengre sikt.

En tilstandsanalyse som Statsbygg har utført i 2013 viser at det er et betydelig vedlikeholdsetterslep i fengslene på mellom 3,3 og 4,4 milliarder kroner. Nødvendig vedlikehold kan føre til at avdelinger eller fengsler må stenge i perioder. I tillegg er soningskøen økende. Pr. nå er den på om lag 1300 ubetingede dommer, samtidig som det er stor etterspørsel etter varetektsplasser.

– Det akutte behovet gjør at tiltak må vurderes på kort sikt, og leie av fengselskapasitet i utlandet vil kunne bidra. På denne bakgrunn har departementet startet samtaler med Nederland om mulig leie av fengselsplasser, sier Anundsen. 

Nederland har allerede i flere år leid ut fengselskapasitet til Belgia. En mulig leie av plasser i Nederland innebærer en del praktiske utfordringer som må løses. Dette vil bli vurdert i prosessen. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe om omfang, pris og hvordan praktiske utfordringer skal løses.