Historisk arkiv

Foreslår nytt straffebud mot deling av krenkende bilder og filmer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag sendt på høring et forslag til et nytt straffebud mot deling av krenkende bilder og filmer.

– Det er viktig at lovverket og straffenivået er tilstrekkelig til at denne typen kriminalitet kan bekjempes effektivt, sier Justis-, beredskaps og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Deling av intime, avslørende eller krenkende bilder er i de aller fleste tilfeller ulovlig i dag. Det samme gjelder en del andre former for befatning med slike bilder. Straffansvaret er likevel fordelt på flere ulike bestemmelser og lover, og grensene kan fremstå som uklare. På enkelte punkter kan det dessuten være usikkert om straffansvaret går langt nok.  Forslaget til nytt straffebud vil gi et helhetlig straffansvar som innebærer at alle former for deling av krenkende bilder og filmer er straffbart. Videre vil forslaget sikre at fotografering eller filming av andre i krenkende situasjoner er ulovlig uten samtykke, samt at det forbudt å etterspørre slikt materiale.

– Det nye straffebudet innebærer en begrenset, men likevel nødvendig utvidelse av det gjeldende straffansvaret for befatning med krenkende bilder. Et sentralt formål er dessuten at et slikt straffebud ha pedagogiske virkninger som kan forebygge slike handlinger. Det er også viktig å sikre et tilstrekkelig strengt straffenivå i alle slike saker, sier Wara.

Etter lagmannsrettspraksis ligger utgangspunktet for straffutmåling ved spredning av ett eller et fåtall seksualiserte bilder eller filmer, på om lag 60 til 90 dagers fengsel, men antakelig avgjøres også en del saker med bot. Forslaget har en strafferamme på ett års fengsel og vil innebære at utgangspunktet på 60 til 90 dagers fengsel skal være hovedregelen. Lovbrytere under 18 år vil straffes med samfunnsstraff. Det foreslås samtidig en strafferamme på to års fengsel for grovere handlinger, slik som planmessig og organisert deling av større mengder materiale. Slike handlinger straffes i utgangspunktet med om lag tre måneders fengsel i dag, men i høringsnotatet foreslås en skjerpelse av dette straffenivået.

Høringen innebærer en oppfølgning av Stortingets anmodningsvedtak 532 (2017–2018), fra 8. mars 2018.

Høringsfristen er 1. oktober 2018.