Historisk arkiv

Ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

En ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret sikrer at de som tjenestegjør får kompensasjon for tapt arbeidsinntekt, og at tjenesten ikke blir en økonomisk belastning. Ordningen er nå satt i verk.

– Vi har bevilget penger slik at de som tjenestegjør i Sivilforsvaret vil få kompensert en vanlig inntekt i sin helhet. På sikt vil dette gi oss et mer slagkraftig sivilforsvar. Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Sivilforsvaret har hatt utfordringer med at tjenestepliktige søker fritak fordi det går utover privatøkonomien deres. Det har også ført til at det er mangel på befal.

Sivilforsvaret må ha tilstrekkelig og relevant materiell for å kunne ivareta sitt viktige samfunnsoppdrag på en tilfredsstillende måte. I statsbudsjettet for 2018 ble det bevilget 13,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr. Forskriften som iverksetter ordningen er nå fastsatt.

Forskrift om godtgjøring for tjeneste i Sivilforsvaret

Tjenesteplikt er fundamentet for Sivilforsvarets virksomhet, og de tjenestepliktige har krav på økonomisk godtgjørelse for den tjenesteinnsatsen de gjør. Tiltaket skal sikre at personer som er pålagt tjenesteplikt i Sivilforsvaret, og som må forlate sine ordinære forpliktelser til fordel for pålagt tjeneste, får en rimelig og rettferdig godtgjøring av sin innsats.