Historisk arkiv

Begjæring fra Italia om utlevering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet mottok 31. juli 2019 formell begjæring fra Italia om utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, alias mulla Krekar.

Utleveringsbegjæringen er unntatt offentlighet etter offentleglova § 24 annet ledd annet punktum.

Begjæringen er vurdert av departementet, jf. utleveringsloven § 13, og er på vanlig måte oversendt Riksadvokaten for videre behandling.