Historisk arkiv

Ny rapport om saksflyt i saker som gjelder overgrep mot barn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Tiden det tar fra anmeldelse til ferdig etterforsket sak er i mange tilfeller alt for lang i saker som gjelder overgrep mot barn. En arbeidsgruppe har levert forslag til tiltak som vil bidra til raskere fremdrift i de ulike ledd i straffesakskjeden.

Arbeidet har vært ledet av førstestatsadvokat Katharina Rise ved Riksadvokatembetet.

Økningen i antallet anmeldelser for vold, mishandling og seksuallovbrudd utfordrer hele straffesakssystemet. Mange av sakene er arbeidskrevende og komplekse og stiller store krav til gode arbeidsprosesser, rutiner og sist men ikke minst samhandling med andre aktører.

– Å sikre rettsikkerheten til barn som er utsatt for vold og overgrep er noe av det viktigste vi som samfunn kan gjøre. Arbeidsgruppen har levert en svært solid rapport og foreslår 25 konkrete tiltak for å sikre raskere fremdrift i disse sakene. Dette er noe vi skal følge opp. Enkelte av tiltakene er vi allerede i gang med, andre vil bli vurdert fortløpende sier justis- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

I rapporten identifiseres forhold som representerer flaskehalser, og hemmer effektiv fremdrift i disse sakene. Det pekes også på forhold som bør endres for å sikre barns beste og deres rettssikkerhet.

Både av hensyn til den enkelte utsatte, og av hensynet til oppklaring av saken, er det viktig at etterforskningen kommer raskt i gang, og at den totale saksbehandlingstiden fra anmeldelse til ferdig etterforsket sak gjøres så kort som overhode mulig.

Les rapporten (PDF)