Historisk arkiv

Revidert nasjonalbudsjett 2019

Styrking av Politiets sikkerhetstjeneste

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 162 millioner kroner til PST for å styrke tjenestens evne til å innhente informasjon i det digitale rom.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger mot rikets sikkerhet. Dette fordrer at PST innhenter informasjon for å kunne utarbeide gode analyser og trusselvurderinger, og videre iverksette nødvendige tiltak. Det er derfor viktig å sikre at PST har nødvendig teknologi, samt riktig kompetanse og kapasitet til å håndtere den raske teknologiske utviklingen i dagens samfunn.

– Det er behov for å styrke PST slik at tjenesten har tilstrekkelig tilgang på informasjon til å kunne gi tidsriktig og relevant beslutningsstøtte, og følgelig utføre relevante tiltak for å avdekke og forhindre terror, spionasje, sabotasje og påvirkningsoperasjoner mot Norge. Disse pengene er et viktig tiltak for å trygge hverdagen til folk flest, sier justis- og innvandringsminister, Jøran Kallmyr (FrP).