Historisk arkiv

Bruk av spyttbeskytter i kriminalomsorgen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen fremmer en proposisjon som gir kriminalomsorgen adgang til å benytte spyttbeskytter på innsatte som utagerer ved å spytte på andre.– Dette vil beskytte ansatte og andre innsatte mot ubehag og i verste fall smitte, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er et økende problem i kriminalomsorgen at enkelte innsatte utagerer ved å spytte på ansatte, andre innsatte eller for eksempel helsepersonell. Spytting er meget ubehagelig for den som rammes, og innebærer også en smittefare. – Det er behov for å ta i bruk spyttbeskytter i fengsel for å kunne håndtere utagerende innsatte på en effektiv og sikker måte, sier Mæland. Spyttbeskytter brukes i dag i politiarrest.

Kriminalomsorgen har ansvar for at ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø, og adgang til bruk av spyttbeskytter har lenge vært etterspurt av de ansattes fagorganisasjoner. Andre innsatte skal heller ikke bli påført ubehag som ikke har sammenheng med frihetsberøvelsen.

– Kriminalomsorgen skal beskytte alle som befinner seg innenfor fengselets murer mot å bli forulempet av utagerende innsatte, og forslaget bidrar til dette, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Prop. 143 L (2019–2020) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)