Historisk arkiv

Enklere å oppnevne advokat ved brudd på utlendingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Det har vært ulik praksis ved oppnevning av advokater til utlendinger som har brutt utlendingsloven. Nå foreslår Justis- og beredskapsdepartementet tydeligere og enklere regler.

– Når en utlending pågripes etter brudd på utlendingsloven, trenger vedkommende en advokat. I dag er det ulik praksis i de forskjellige tingrettene, som medfører at utlendingen ikke alltid får oppnevnt en advokat med en gang. Det rydder vi nå opp i ved å regelfeste prosedyrene, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Utgangspunktet er fremdeles at en advokat skal oppnevnes av retten, men at politiet kan stå for oppnevningen dersom behovet oppstår utenfor rettens åpningstid eller om det er forhold som tilsier at retten ikke straks kan behandle begjæringen.

– Dette vil være et gode for både politiet og utlendingen. For politiet handler det om effektivitet, for utlendingen vil det føre til økt rettssikkerhet. Også utlendingen vil ha interesse av at oppnevningen skjer så raskt som mulig, sier justisministeren.

Politiet skal også kunne oppnevne en advokat innenfor rettens åpningstid, etter nærmere avtale mellom det lokale politidistriktet og tingretten.

I høringsnotatet foreslås det at utlendingen skal bli forespurt om hvilken advokat vedkommende sist har hatt og om vedkommende ønsker å la seg representere av denne, eller av en bestemt annen advokat. Hvis utlendingen ikke har ønske om en særskilt advokat, skal det oppnevnes advokat fra listen over faste forsvarere i straffesaker.

Fristen for å sende inn høringssvar er 20. august 2020.