Historisk arkiv

Mæland vil utvise utlendinger som blir straffet for ordensforstyrrelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendinger uten oppholdstillatelse som blir straffet for ordensforstyrrelser eller for å trosse politiets pålegg om å fjerne seg fra plasser hvor det foregår kjøp og salg av narkotika, skal etter en ny instruks fra justis- og innvandringsministeren vurderes utvist.

– Jeg mener det kan være riktig med utvisning når utlendinger blir straffet for ordensforstyrrelse og skaper utrygghet for omgivelsene. I dag vurderer UDI i utgangspunktet bare utvisning hvis utlendingen også er straffet for andre forhold. Jeg mener at en innstramning som vi nå foreslår, vil ha en viktig kriminalitetsforebyggende effekt som igjen kan redusere politiets ressursbruk, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det samme gjelder når noen trosser pålegg fra politiet om å fjerne seg fra et bestemt område, og det samtidig er konkrete holdepunkter for å anta at de for eksempel er involvert i ulovlig omsetning av rusmidler eller annen kriminalitet.

– Erfaring viser at de som oppholder seg i åpne rusmiljøer ofte også er knyttet til straffbare handlinger, særlig narkotikalovbrudd og vinningskriminalitet. I noen tilfeller er også det reelle formålet med oppholdet i Norge å bedrive straffbar aktivitet. Da må vi gi politiet og UDI nødvendige virkemidler, sier Mæland.

Det er særlig ved gjentatte ordensforstyrrelser eller ved gjentatte brudd på bortvisningspålegg fra politiet, at utvisning blir aktuelt.

Instruksen retter seg bare mot utlendinger uten oppholdstillatelse.

Les instruksen her: GI-01/2020 – Bortvisning og utvisning på grunn av ordensforstyrrelser