Historisk arkiv

Ordning med tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet utreder nå en løsning for tidsbegrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som er uten inntekt og midler til å reise tilbake til sitt hjemland.

– Fordi de som ikke har rett til dagpenger eller andre stønadsordninger er det etablert en tidsbegrenset stønadsordning. Formålet med ordningen har vært å sikre midler til livsopphold basert på sosialhjelpsatser i den akutte krisen som oppsto som følge av pandemien, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

– Stønadsordningen til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen er tidsbegrenset til 20. juni og det er ikke aktuelt å forlenge denne.

Opphevelsen av karantenebestemmelsene fra 1. juni vil medføre at turister fra fastlandet igjen vil kunne reise til Svalbard og endel permitterte arbeidstakerne i Longyearbyen vil trolig komme tilbake i arbeid.

– Vi tar høyde for at ikke alle vil ha en jobb å gå tilbake til når karantenebestemmelsen oppheves. Det er bakgrunnen for at vi nå vurderer en tidsavgrenset støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Det er viktig at den enkelte nå nøye vurderer sin situasjon og konsekvensene av eventuelt å ikke komme tilbake i lønnet arbeid, sier Mæland.