Historisk arkiv

Regjeringen med stønadsordning til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Den varslede tidsbegrensede tilskuddsordningen til utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen er på plass. Det settes nå av 7 millioner kroner til stønadsordningen.

– Det vil bidra til å avhjelpe den akutte og vanskelige situasjonen enkelte nå har havnet i, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Fredag 20. mars varslet justis- og beredskapsminister Monica Mæland at Justis- og beredskapsdepartementet arbeidet med en egen, tidsbegrenset tilskuddsordning for utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen. Formålet med ordningen, som nå er ferdigstilt og vedtatt, er å sikre livsgrunnlaget i en periode for de utenlandske arbeidstakerne som mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Ordningen skal administreres av Longyearbyen lokalstyre.

Longyearbysamfunnet rammes hardt av den krisen vi er inne i. Tilskuddsordningen er ment å avhjelpe den akutte situasjonen som har oppstått for permittert utenlandsk arbeidskraft som ikke omfattes av våre nasjonale stønadsordninger, som for eksempel dagpenger.

Ordningen er tidsbegrenset, og innebærer at det kan gis tilskudd til livsopphold og bostøtte etter sosialhjelpssatser. For permitterte som er registrert bosatt i Longyearbyen og som faktisk oppholder seg der når de søker, gjelder ordningen i inntil 20 dager. Det er et vilkår for tilskudd at de permitterte har betalt svalbardskatt i 2020.

For arbeidstakere som har forsørgeransvar for barn under 18 år, og som har registrert botid i Longyearbyen i minst seks måneder, kan det i tillegg gis et eget forsørgertillegg. For disse arbeidstakerne gjelder ordningen for en måned av gangen i hele perioden frem til 20. juni.

Det er viktig å være oppmerksom på at dette er en tidsbegrenset ordning, som er ment å avhjelpe en akutt situasjonen for permitterte inntil man er kommet i arbeid igjen, eller kan forlate Svalbard. Ordningen opphører 20. juni 2020. Den vil ikke bli forlenget.

Regjeringen har løpende dialog med Sysselmannen på Svalbard og Longyearbyen lokalstyre, og følger nøye med på situasjonen på Svalbard.