Historisk arkiv

Styrket vern for forretningshemmeligher fra nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Norges første lov om vern av forretningshemmeligheter trer i kraft 1. januar. Loven forenkler regelverket og styrker vernet for forretningshemmeligheter ved å samle tidligere overlappende og spredte regler.

– Et godt regelverk om vern av forretningshemmeligheter er viktig for norsk næringsliv. Den nye loven vil styrke bedrifters markedsposisjon og konkurranseevne, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Loven gjennomfører EUs forretningshemmelighetsdirektiv i norsk rett, og innebærer at norsk regelverk om vern av forretningshemmeligheter kommer på nivå med det som gjelder i EU. Loven viderefører i stor grad gjeldende rett, men klargjør vernets innhold og rekkevidde ved at regler som er utviklet av domstolene nå fremgår mer uttrykkelig av loven. Regelverket om håndheving blir mer detaljert og nyansert enn etter eldre regler.

Loven inneholder enkelte overgangsregler, som suppleres av en forskrift som nærmere avklarer hvilke saker som skal dekkes av den nye loven.