Historisk arkiv

Terje Nybøe er ny sjef for Spesialenheten for politisaker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag utnevnt førstestatsadvokat Terje Nybøe til ny sjef for Spesialenheten for politisaker.

Nybøe (56 år) kommer fra stilling som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Han har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo (1995), utdanning fra Politihøgskolen og videreutdanning innen ledelse.

– Spesialenheten skal gjennom sitt arbeid bidra til å bygge tillit til at samfunnet behandler alle anklager mot politi- og påtalemyndighet med alvor og grundighet. Det er en grunnforutsetning for rettssikkerheten. Terje Nybøe har lang erfaring fra operativt politiarbeid, og kjenner politiet svært godt fra innsiden. Han har også erfaring fra lederposisjoner i politiet og fra arbeidet som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet. Vi får nå en svært kompetent leder til å ta Spesialenheten for politisaker videre, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Nybøe startet karrieren i politiet, først som politibetjent og etter hvert som politifullmektig, politiadjutant og politiinspektør. Han var fra 2014 til 2017 politimester i daværende Asker og Bærum politidistrikt, og senere visepolitimester i Oslo, da de to politidistriktene ble slått sammen i 2016. Han har i tillegg arbeidet som dommerfullmektig ved Ringerike sorenskriverembete. Fra 2002 jobbet Nybøe ved Den høyere påtalemyndighet, først som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter, og fra 2008 som statsadvokat og førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, fra 2018 som del av Riksadvokatembetets ledergruppe.

Om Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten er landsdekkende etterforskings- og påtalemyndighet i saker som gjelder spørsmålet om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Enheten har 35 fast ansatte og den ledes av sjefen for Spesialenheten for politisaker. Spesialenheten er en uavhengig virksomhet, og således ikke en del av politiet. Justis- og beredskapsdepartementet har det overordnede administrative ansvaret for enheten, mens det faglig ansvaret ligger hos riksadvokaten.