Historisk arkiv

Foreslår nytt regelverk for utlevering av flypassasjerinformasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å bekjempe terrorisme og annen alvorlig kriminalitet vil regjeringen sikre at PST, politiet og tolletaten får informasjon om passasjerer som flyselskapene er i besittelse av. Justis- og beredskapsdepartementet sender derfor forslag til et nytt regelverk for en nasjonal PNR-løsning (Passenger Name Records) på høring.

Regelverket departementet foreslår skal sikre at PST, politiet og tolletaten gis tilgang til passasjeropplysninger som luftfartsselskaper er i besittelse av. Det foreslås en hjemmel i ny grenselov som pålegger luftfartsselskaper å utlevere opplysninger til politiet ved en PNR-enhet. PNR-enheten vil bruke opplysningene til analyse, søk og lagring for identifisering av personer som kan være involvert i terrorhandlinger eller annen alvorlig kriminalitet. Enheten skal også utveksle informasjon og analyseresultater med andre lands passasjerinformasjonsenheter.

- Formålet er å bruke opplysningene til bekjempelse av terrorisme og annen alvorlig kriminalitet. Vi må gi tjenestene våre verktøyet de trenger for at de skal kunne gjøre jobben sin, sier Mæland.

For å sikre personvernet til den enkelte er det nødvendig at det er strenge regler for PNR-registeret. I tråd med PNR-direktivet skal opplysningene avidentifiseres etter seks måneder og ikke lagres mer enn fem år. Datatilsynet vil være tilsynsmyndighet som for politiets andre registre.

Forslaget er utformet slik at det tar høyde for en eventuell senere tilslutning til EUs PNR-direktiv om anvendelse av flypassasjeropplysninger til å bekjempe terrorhandlinger og alvorlig kriminalitet.

Det sendes også på høring forslag til ny grenseforskrift. Før ny grenselov kan tre i kraft, må det fastsettes ny grenseforskrift. Det tas sikte på at grenseloven med forskrift kan tre i kraft i løpet av 2021.

Høringsfristen er satt til 7. mai 2021 (6 uker) for lovendringene i grenseloven, og 18. juni 2021 (12 uker) uker for forskriftendringene.