Historisk arkiv

Lettere for dagpendlere å krysse grensen ved Svinesund

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at personer som er bosatt i Sverige og som dagpendler til arbeid i Norge kan benytte den gamle Svinesundbroen når de skal krysse grensen. Endringen trer i kraft 17. juni kl. 12.00.

- Nå åpner vi innreiserestriksjonene gradvis opp. Det nærmer seg sommerferie og allerede nå ser vi at det er køer på grensen. Dette går først og fremst utover transportører og dagpendlere. Derfor har jeg bestemt at dagpendlere som bor i Sverige skal få bruke den gamle Svinesundbroen når de pendler til Norge. Det vil gjøre grensepasseringene lettere for dagpendlerne, samtidig som det vil avlaste grensekontrollen ved den nye Svinesundbroen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Regelverket i dag åpner kun for at norske borgere bosatt i Sverige kan benytte juridisk stengte grenseoverganger så fremt de fyller vilkårene i covid-19-forskriften §6b. Departementet åpner nå for at unntaket også skal omfatte utenlandske borgere bosatt i Sverige som dagpendler til arbeid i Norge innenfor rammen av forskrift om innreiserestriksjoner av hensyn til folkehelsen § 2 g. Unntaket gjelder kun for bruk av gamle Svinesundbroen og ikke som et generelt unntak.

- Jeg besøkte grensestasjonen på Svinesund onsdag morgen for å se på forholdene med egne øyne. Jeg har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon. Vi har strenge regler på grensen for å hindre importsmitte, og det medfører at kontrollen på grensen tar lengre tid. Politiet vurderer fortløpende praktiske løsninger og departementet vurderer løpende tiltak for å avhjelpe situasjonen. Regjeringen har bidratt med midler slik at politiet får mulighet til å ansette 100 flere politifolk til å håndtere situasjonen på grensen, sier justisministeren.

Dagpendlerne skal ved innreise fremvise dokumentasjon på at vedkommende er bosatt i Sverige eller Finland, bekreftelse fra norsk arbeidsgiver på at vedkommende dagpendler og attest som viser negativ test for SARS-CoV-2 tatt i løpet av de siste syv døgnene før ankomst til Norge. Testen må være tatt i Norge, Sverige eller Finland.

- Vi anbefaler alle å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Hvis en likevel reiser, må man sørge for å ha all dokumentasjon klar før en kommer til  den norske grensen. For å redusere kø er det viktig at alle har all dokumentasjon tilgjengelig og klar for kontroll, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

 

Følgende grupper reisende kan benytte grensepasseringssteder som ikke fremgår av listen over godkjente passeringssteder over indre Schengen-grense:

 

  • Personer som er bosatt i Sverige og som dagpendler til arbeid i Norge innenfor rammene av innreiserestriksjonsforskriften § 2 bokstav g kan benytte grense­overgangssted over gamle Svinesundsbroen.
  • Personer som utfører ervervsmessig godstransport mot vederlag, jf covid-19- forskriften § 4d tredje ledd bokstav e og innreiserestriksjonsforskriften § 3 bokstav d.
  • Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner, jf covid-19-forskriften § 6e, innen samfunnsfunksjonen «helse og omsorg». Gruppen omfatter blant annet helsearbeidere bosatt i Sverige/Finland som jobber i norsk helsetjeneste. Personer som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner skal i utgangspunktet gjennomføre test ved grenseovergangsstedet, jf. covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav f. Unntaket fra kravet til å benytte et godkjent grenseovergangssted gjelder derfor kun i den utstrekning det ikke lenger vil være praktisk mulig å ivareta vedkommendes funksjon i Norge dersom et godkjent grenseovergangssted benyttes. Dette kan f.eks. være tilfellet dersom dette vil medføre svært lang reisevei.
  • Personer bosatt i Norge som arbeidspendler til Sverige eller Finland. Pendling må skje i henhold til covid-19-forskriften § 6b første ledd.
  • Norske borgere bosatt i Sverige eller Finland som arbeidspendler til Norge. Pendling må skje i henhold til covid-19-forskriften § 6b første ledd.
  • Elever i videregående skole og studenter som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Finland. Pendling må skje i henhold til covid-19- forskriften § 4d tredje ledd bokstav d og § 6b fjerde ledd. Det er videre et vilkår at den reisende enten er norsk statsborger/nordisk statsborger bosatt i Norge, eller har rett til innreise etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen eller forskrift fastsatt med hjemmel i loven.

Reisende med behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to punkter i Norge, jf covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav c og § 6a bokstav a. Det er et vilkår at den reisende enten er norsk statsborger/nordisk statsborger bosatt i Norge, eller har rett til innreise etter midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen eller forskrift fastsatt med hjemmel i loven.