Historisk arkiv

Professor Anne-Mette Magnussen skal lede utvalget om rolleforståelse i politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet nedsetter et utvalg som skal vurdere om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i sitt forhold til den private organisasjonen Norsk narkotikapolitiforening (NNPF). – Dette gjør vi for å sikre befolkingens tillit til norsk politi, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Det er fra flere hold blitt stilt spørsmål ved Norsk narkotikapolitiforenings (NNPF) virksomhet og medlemmenes rolle som ansatte i politiet.

- Norsk politi nyter høy tillit i befolkningen, og det må aldri være tvil om hva politiuniformen representerer. Det må aldri være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og eventuelle medlemskap i private organisasjoner skal ikke skape tvil rundt dette. Derfor er jeg glad for at professor Anne-Mette Magnussen har sagt ja til å lede utvalget som skal se på om ansatte i politiet har utvist god rolleforståelse i forbindelse med medlemskap i NNPF, sier justisministeren.

Utvalgets oppdrag er formulert relativt vidt slik at utvalget har nødvendig handlingsrom til å vurdere de sider ved saken som utvalget mener er av interesse.

- Utvalget skal avgrense sitt arbeid mot undersøkelsen som er igangsatt av riksadvokaten når det gjelder politiets ransakingspraksis i narkotikasaker. Riksadvokaten har gitt statsadvokatene frist til 1. oktober for å rapportere funn og har varslet at behovet for ytterligere tiltak vil bli vurdert etter det. Jeg har tillit til at riksadvokaten følger opp dette på en god måte, sier Mæland.

Utvalget skal i tillegg komme med anbefalinger til tiltak for å rette opp eventuelt kritikkverdige forhold og for å unngå dette i fremtiden.

Utvalget sammensettes av uavhengige fagkyndige med komplementær kompetanse som kan belyse sakskomplekset fra et faglig ståsted.

Deltakerne i utvalget er:

  • Professor Anne-Mette Magnussen ved Høgskulen på Vestlandet,
  • Professor Markus Hoel Lie ved Universitetet i Tromsø,
  • Avdelingsdirektør Solveig Moen i Domstolsadministrasjonen,
  • Professor Liv Finstad ved Universitet i Oslo,
  • Advokat Vidar Strømme - fra 1.10.21 - fagdirektør Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Mandat utvalget.