Historisk arkiv

Strengere straff for ulovlig opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Utlendinger som er utvist på grunn av alvorlige straffbare handlinger, og som ikke forlater landet, skal kunne straffes med fengsel i inntil to år.

Etter forslag fra regjeringen, jf. Prop. 60 L (2020-2021) har Stortinget vedtatt endringer i utlendingsloven. Endringene innebærer blant annet strengere straff for utlendinger som er utvist som følge av handlinger som medførte fengselsstraff, men blir værende i landet ulovlig. Etter de nye reglene, som vil gjelde fra 30. april 2021, kan straffen for ulovlig opphold i disse tilfellene settes til fengsel i inntil to år. I dag er strafferammen inntil seks måneders fengsel.

-Det er viktig med strenge tiltak som bidrar til at utlendinger som har blitt dømt for alvorlige straffbare handlinger, respekterer avgjørelser om utvisning og forlater landet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

-Ulovlig opphold er skadelig for tilliten til systemet. En del personer med ulovlig opphold begår ny kriminalitet eller jobber svart mens de er i Norge, og i noen tilfeller er det svært krevende å få til tvangsretur. Jeg er derfor glad for at lovendringene fikk enstemmig støtte i Stortinget, sier Mæland.

Den nye straffeskjerpelsen gjelder for utlendinger som er utvist som følge av ilagt fengselsstraff, ikke for utlendinger som er utvist på grunn av brudd på utlendingsloven eller på grunn av bøtestraff.

Det er også vedtatt en lovendring som innebærer at det i noen tilfeller av brudd på innreiseforbud bare skal benyttes fengselsstraff dersom prosedyrer for uttransportering fra Schengen-området har blitt tatt i bruk, uten at retur har latt seg gjennomføre. Formålet er å sikre at bruk av fengselsstraff ikke vanskeliggjør eller forsinker uttransportering fra Schengen.