Historisk arkiv

Viktig innreisekontrollsenter legges til Bodø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

For å øke kontrollen med reisende til Norge fra land utenfor Schengen-området etablerer regjeringen en ny organisatorisk enhet (ENU) i politiets utlendingsenhet (PU). Enheten vil bli lagt til Bodø og bestå av om lag 12 personer.

Landene i Schengen-samarbeidet har i dag ingen utfyllende forhåndsinformasjon om visumfrie tredjelandsborgere som ønsker å reise til Schengen-området. Derfor skal det etableres et såkalt fremreisesystem for å kunne reise inn i Schengen. Systemet er planlagt innført i alle Schengen-landene mot slutten av 2022.

- Reisesystemet ETIAS (European Travel Authorisation System) skal gi Schengen-landene mulighet til å vurdere og avgjøre om visumfrie tredjelandsborgere som ønsker å reise til Schengen-området utgjør en sikkerhetsrisiko, en risiko for ulovlig migrasjon eller en risiko for folkehelsen før de ankommer den felles yttergrensen, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Ved yttergrensen vil grensekontroll bli foretatt som vanlig. En innvilget fremreisetillatelse vil derfor være en forutsetning for, men ingen garanti for, å kunne reise inn på Schengen-området. Tilsvarende systemer finnes blant annet for reise til USA, Canada og Australia.

- Vi trenger kompetente fagpersoner som kan overse og utføre denne kontrollen i Norge. Sammen med politiet, har Justis- og beredskapsdepartementet vurdert flere mulige alternativer for lokalisering. Bodø gikk seirende ut av denne konkurransen. I Bodø finner vi kompetansen til å løse oppgavene på en god og effektiv måte, samtidig er dette trygge og verdifulle kompetansearbeidsplasser for Bodø og landsdelen, sier Mæland.

Hvordan vil dette fungere?

Reisende skal levere søknad om fremreisetillatelse elektronisk. Søknader som umiddelbart kan innvilges, behandles og avgjøres automatisk. En innvilget søknad er i utgangspunktet gyldig i tre år. Dersom forhold ved søknaden tilsier at man må vurdere denne nærmere, vil søknaden bli oversendt riktig Schengen-land for manuell vurdering og avgjørelse. Riktig Schengen-land er landet som har registrert opplysningene i de felles Schengen-systemene som gjør at søknaden ikke automatisk kan innvilges.

- Skal man reise til USA, må man fylle ut en ESTA-søknad. Dette blir på mange måter det samme. Det er grunnleggende å ivareta og styrke samfunnssikkerheten i Schengen-området. Dette fremreisesystemet vil bidra ved å gi oss bedre kunnskap om, og kontroll med hvem, som reiser til Schengen-området, sier statsråden.

Ingen søknader vil bli avslått uten en grundig manuell behandling. Landet som har registrert opplysningene som gjør at søknaden må vurderes nærmere vil kjenne bakgrunnen for dette best, og det er derfor betryggende at det også er dette landet som vil avgjøre søknaden i slike tilfeller.

- Enheten i Bodø skal bestå av om lag tolv personer. Noen trenger utdanning og erfaring fra politiet, og andre vil for eksempel trenge erfaring fra saksbehandling i offentlig forvaltning. Tanken har vært at enheten må etableres i tilknytning til eksisterende politilokaler for å ha sikker tilgang til politiets ikt-systemer, sier Mæland.