Historisk arkiv

Økt innsats for at flere unge skal fullføre og bestå

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Evalueringen av Ny GIV viser at tiltak for å få svakt presterende ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring må være enda mer målrettet. -Samarbeidet om arbeids-, opplærings- og helsetiltak for ungdommer utenfor opplæring og arbeid må styrkes, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Evalueringen av Ny GIV viser at tiltak for å få svakt presterende ungdommer til å gjennomføre videregående opplæring må være enda mer målrettet.
- Samarbeidet om arbeids-, opplærings- og helsetiltak for ungdommer utenfor opplæring og arbeid må styrkes, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Fem evalueringsrapporter om Ny GIV, statens satsing mot frafall de siste tre år, blir offentliggjort i dag. Fire av rapportene handler i hovedsak om intensivopplæringen på tiende trinn og oppfølgingen av elevene i overgangene mellom nivåer i videregående opplæring. Intensivopplæringen blir gitt de svakest presterende elevene i siste semester i tiende klasse. Hensikten er å styrke elevenes forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring.

Forskernes evalueringer viser at det gjennomgående er stor oppslutning om intensivopplæringen både blant elever, lærere og skoleledere, men evalueringen viser også en rekke svakheter i arbeidet med å løfte de svakt presterende elevene i skolen.


Elever og lærere er meget fornøyde med skolering og intensivopplæring. At forskerne finner få effekter, kan skyldes at det tar tid før man finner effekter av positive tiltak. En annen årsak kan være at noe av det som gjøres for å løfte målgruppa ikke har tilstrekkelig kvalitet. Resultatene for gjennomføring av videregående opplæring kommer ikke for denne elevgruppen før i 2016.

 

Flere følges opp

En av rapportene omhandler det tverrfaglige samarbeidet mellom videregående opplæring, oppfølgingstjenesten og NAV om ungdom i aldersgruppen 15-21 år som verken er i videregående opplæring eller i arbeid. Samarbeidet mellom oppfølgingstjenesten, skolene og NAV er styrket. Mange flere ungdommer fanges opp av oppfølgingstjenesten. Flere ungdommer kommer i aktivitet, det vil si i opplæring eller arbeid.

– Det er positivt at ungdommene er fornøyde med tiltakene de har fått og at mange av dem har fått større tro på at det skal bli lettere å få jobb. Likevel er det fortsatt alt for mange unge som faller mellom flere stoler og ikke får den hjelpen de trenger. Derfor vil se på hvordan vi kan jobbe smartere og hvordan samarbeidet mellom de ulike instansene kan bli mer effektivt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.


Økte ambisjoner

– Regjeringen har satt seg høye ambisjoner for elevene. Vi kan ikke være bekjent av at det er så mange ungdommer som ikke klarer videregående opplæring på normert tid. Vårt mål er å gradvis øke det nasjonale målet for hvor mange elever som skal fullføre og bestå videregående opplæring til 90 prosent. Vi ser at dette kan bli vanskelig å nå. Vi vil bruke erfaringene fra Ny GIV i det videre arbeidet, sier kunnskapsministeren. 

I lærerløftet øker regjeringen satsingen på etter- og videreutdanning med mer enn 300 millioner kroner i 2014. Det betyr blant annet at ytterligere 750 lærere kan få videreutdanning i 2014. I tillegg vil 450 lærere kunne få stipend for videreutdanning neste år.

Gjennom et yrkesfagløft vil regjeringen styrke arbeidet med økt gjennomføring og kvalifisering av gode fagarbeidere gjennom en omfattende omstrukturering av fag- og yrkesopplæringen. Det er lagt opp til økt tilskudd til lærebedriftene og økte ambisjoner for offentlige virksomheters inntak av lærlinger. Regjeringen har foreslått rett til påbygging etter bestått fag- og yrkesopplæring, kvalifiseringsmuligheter for å få læreplass eller påbygging, nye modeller for Vg3 i skole og forsterking av arbeidet med å yrkesrette og gjøre fellesfagene i videregående opplæring mer relevante.