Historisk arkiv

Stortingsmelding om humaniora

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Meldingen er det første politiske dokumentet der det foretas en helhetlig gjennomgang av humaniorafeltet i Norge. Meldingen ble lagt frem 31. mars 2017.

Stortingsmelding drøfter hvordan samfunnspotensialet i de humanistiske fagene kan utløses fullt ut i møtet med vår tids store spørsmål, i nærings- og kulturlivet, i skolen og i en sentral samfunnsinstitusjon som Forsvaret. Politiske endringer og justeringer er nødvendig, men også endringer både ved de humanistiske forsknings- og utdanningsinstitusjonene og i det samfunns- og arbeidslivet som skal ta i bruk humanistisk kunnskap formidlet gjennom forskningsresultater og kandidater. Et mål med meldingen er å tilrettelegge for større gjensidig nysgjerrighet, utforskning og tilnærming mellom humaniora og øvrige fagområder og samfunnssektorer.

Meld. St. 25 (2016-2017) 

Meldingen til Stortinget ble presentert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen  22. mars 2017.

Pressemelding: En bedre politikk for humanistiske fag

Se presentasjonen strømmet direkte:

Nett-tv Stortingsmelding om humaniora

Se sendingen her

Se sendingen her

Kvalitet er fellesnevneren for regjeringens politikk innenfor høyere utdanning og forskning. Det er særlig humanioras relevans på følgende fire områder som skal belyses i meldingen: 

Akademia

Det gjøres mye god humanistisk forskning i Norge. Samtidig har norske humanister til nå søkt mindre og lyktes dårligere enn vi kunne ønske på internasjonale konkurransearenaer. Er kvaliteten i humanistisk forskning god nok i form av originalitet og internasjonalt gjennomslag?

Samfunnet

Er dagens humaniora tilstrekkelig samfunnsrelevant? Regjeringens mål er at forskere og nyutdannede kandidater i humaniora skal bidra bedre til Norges innsats for å møte store samfunnsutfordringer knyttet til bl.a. mangfold, flerreligiøsitet, helse, velferd, skole, klima og miljø.

Arbeidslivet

Hvordan kan humanistisk utdanning få økt kvalitet og økt relevans for arbeidslivet? På enkelte fagområder har det vært en god utvikling siden Kvalitetsreformen, men kontakten mellom humaniora og arbeidslivet er fortsatt ikke god nok. 

Ny rapport: Humanister i arbeidslivet (NIFUs nettsider). 

Skolen

Humaniora har tradisjonelt vært svært viktig for fagene i skolen og for lærerutdanningen, men er humanioras bidrag til norsk skole godt nok satt i system i dag?

Nett-tv Innspillskonferanse på Filmens Hus

Se sendingen her

Se sendingen her

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen inviterte 15. januar 2016 til konferanse for å få innspill til den kommende stortingsmeldingen om humanistisk forskning og utdanning. Over ser du opptak av konferansen.

Lørdag 30. januar åpnet kunnskapsministeren SPOR Festival for idéhistorie og oversatt litteratur i Trondheim.

Les talen her

Meldingen ble behandlet i Stortinget i juni 2017.