Historisk arkiv

Mangelfull opplæring kan gi store utfordringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Hvis vi ikke lykkes med å gi flyktningbarn god opplæring, kan kostnadene for samfunnet bli nær 4 millioner kroner per barn.

Det kommer frem av anslag i en fersk rapport som Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har laget på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Nøkkel til integrering

− God grunnopplæring er nøkkelen til at flyktninger og asylsøkere kan ta utdanning, få jobb og bli integrert i samfunnet vårt. Først og fremst er dette viktig for det enkelte mennesket det gjelder. Men et menneske som ikke får utnyttet sitt potensial, er også et tap for samfunnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener at rapporten gir viktig kunnskap om hvilke utfordringer vi står overfor dersom vi ikke lykkes med å gi barna som kommer til Norge god opplæring.

Må investere i utdanning

− Denne rapporten understreker hvor viktig det er at vi har en streng og rettferdig asylpolitikk. Samtidig må vi sikre at de som skal bli her i landet, får mulighet til å få god opplæring. Å investere i utdanningen til barna som kommer, er viktig for det enkelte barn og for samfunnet, sier Røe Isaksen.

I rapporten anslår forskerne at 70 prosent av flyktningene med mangelfull utdanning kommer i arbeid, men på grunn av lav kompetanse får de lavere lønn enn gjennomsnittet. 30 prosent antas å ikke komme i arbeid. Det kan gi økte utgifter for det offentlige, fordi de som ikke har jobb kan ha behov for trygd eller sosialhjelp. I tillegg kan det å stå utenfor arbeidslivet ofte gi helsemessige, psykiske og sosiale utforinger for den enkelte. Totalt anslår forskerne at de samfunnsøkonomiske kostnadene kan være på rundt 3,8 millioner kroner.

Akutte tiltak

− Kommunene har tradisjonelt vært veldig gode til å få barna raskt innrullert i den lokale skolen, men i høst var det utfordrende for en del kommuner.Vi har innført en rekke tiltak for løse den akutte situasjonen, slik at disse barna skal få den opplæringen de har krav på. Samtidig må vi se på langsiktige utfordringer og løsninger knyttet til økt innvandring, sier Røe Isaksen. 

Fire faktorer

Forskerne peker på fire overordnede faktorer som er sentrale for at skolen skal kunne tilrettelegge best mulig for at mindreårige flyktninger får en god opplæring:

  • Barna må inn i utdanning raskt etter ankomst,
  • De må gis en tilstrekkelig språkopplæring, inkludert morsmålsopplæring eller tospråklig opplæring,
  • Skolen må ta hensyn til at asylsøkere i større grad har psykiske vansker og tilrettelegge for oppfølging
  • Skolen må gjøre en innsats for å inkludere asylsøkerne i det sosiale felleskapet og styrke skole-hjem samarbeidet som er ekstra utfordrede for denne gruppen.