Historisk arkiv

Forsøk med økt lærertetthet ga ikke mer læring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskerne finner ingen tegn til at forsøket med økt lærertetthet på ungdomsskolen ga økt læringsutbytte for elevene. Det er resultatet fra den første delrapporten som offentliggjøres i dag.

I 2013 iverksatte den rødgrønne regjeringen et fireårig forsøk med flere lærere på ungdomstrinnet. Til sammen 573 lærerårsverk ble fordelt på 165 ungdomsskoler rundt omkring i landet. Det fireårige forsøket hadde et budsjett på til sammen 1,5 milliarder og avsluttes som forutsatt våren 2017. 

Målet med ordningen var at elevene skal oppleve økt mestring og bedre læringsutbytte, og at midlene skulle bidra til bedre læringsmiljø og minke behovet for spesialundervisning. Skoler med lav lærertetthet og svake gjennomsnittlige karakterer sammenliknet med landsgjennomsnittet kunne delta.

SSBs anslag på effekter av satsingen på økt lærertetthet er relativt entydige: Skolene reduserte gruppestørrelsen i ordinær undervisning, men selv om det har vært færre elever per lærer er det så langt ingen tegn til at elevene har hatt økt læringsutbytte.

Den første delrapporten som ble offentliggjort i dag så på hvorvidt elevene lærte mer som følge av den ekstra ressursinnsatsen. I det videre evalueringsarbeidet vil SSB blant annet se om satsningen kan ha hatt betydning for læringsmiljøet eller bruk av spesialundervisning. Sluttrapporten kommer i desember 2017.

Les hele rapporten her