Historisk arkiv

Skal gjennomgå stillingsstrukturen i høyere utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

– Regjeringen ønsker å se på om stillingsstrukturen i høyere utdanning gjør det attraktivt nok å arbeide ved norske universitet og høyskoler. Vi vil også se om stillingsstrukturen bidrar til å sikre institusjonene riktig og nødvendig kompetanse, sier kunnskapsminister Henrik Asheim.

Regjeringen har derfor satt sammen en ekspertgruppe som skal sammenligne stillingsstrukturen i Norge med andre land det er naturlig å sammenlikne seg med, og komme med innspill til hvordan stillingsstrukturen i Norge bør utformes.

Som et ledd i ekspertgruppens arbeid har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) fått i oppdrag å kartlegge stillingsstrukturen i enkelte sammenlignbare land nærmere.

Regjeringen ønsker at stillingene i høyere utdanning er strukturert på en slik måte at de er ettertraktet av både nordmenn og utlendinger. Da må det være godt tilrettelagt for karriereveier, og personalet bør bli stimulert til faglig utvikling gjennom hele karrieren. Den må også bidra til at institusjonene får riktig kompetanse for å nå sine mål.

– Dette blir en oppfølging av stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning som regjeringen la frem i vinter. Der sa vi at vi vil arbeide videre med sammenligning med andre land og se på behov for endringer i det norske systemet, sier Asheim.

Ekspertgruppen Kunnskapsdepartementet har nedsatt skal gjøre en slik sammenligning, og komme med råd om utvikling av stillings- og karrierestrukturen ved høyskoler og universitet i Norge innen 1. mai 2018.

Landene gruppen vil se på stillingsstrukturen til er Danmark, Finland, Nederland, Sverige, Østerrike og Storbritannia.

Gruppen vil ledes av Arild Underdal, Universitetet i Oslo (UiO), og for øvrig bestå av Herdis Hølleland, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), Tine Arntzen Hestbek, NTNU, og Morten Dæhlen, UiO.