Historisk arkiv

Går ikke videre med foretaksmodellen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

For å vurdere om universitets- og høyskolesektoren er best mulig rustet til å møte samfunnets forventninger og behov har en interdepartemental arbeidsgruppe gjennomført en mulighetsstudie. Den har sett på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler, og om institusjonene har nødvendig uavhengighet, fleksibilitet og handlingsevne.

Det å gjennomføre en slik mulighetsstudie var en del av Jeløya-plattformen. Før arbeidet med mulighetsstudien startet, var det en del motstand mot å vurdere om om statlige universiteter og høyskoler bør organiseres som foretak.

- Mulighetsstudien gir en god beskrivelse av dagens organisering og styring av den statlige delen av universitets- og høyskolesektoren. Min konklusjon er at den ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

Mulighetsstudien viser at universitetene og høyskolene har utvidete fullmakter og stor grad av frihet. Endringer i tilknytningsform til staten kan på enkelte områder styrke institusjonenes autonomi. Det er for øvrig uklart om endring i tilknytningsform vil bidra til økt kvalitet eller effektivitet.

Dersom det skulle bli aktuelt å skille ut universiteter og høyskoler fra staten og organisere dem på en annen måte, peker mulighetsstudien på at en egen lov, som kan spesialtilpasses statens og institusjonenes behov, er mest hensiktsmessig. Det er også mulig at justeringer eller endringer innenfor dagens system kan bidra til større handlingsrom og fleksibilitet.

- Det pekes på andre og mer hensiktsmessige muligheter, for eksempel ved å gjøre justeringer eller endringer innenfor dagens system. Det er fortsatt viktig for meg å styrke autonomien til universiteter og høyskoler, og jeg vil derfor vurdere de ulike alternativene nærmere og komme tilbake til hvordan de eventuelt bør følges opp, sier Nybø.

Lenke til Mulighetsstudien

Lenke til mandatet for arbeidet