Historisk arkiv

Utenlandske studenter i Norge får mer tid til å dokumentere forsørgerevne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Utenlandske studenter i Norge som kommer fra land utenfor EU og EØS er avhengige av oppholdstillatelse fra norske myndigheter. For å få dette, må de kunne forsørge seg selv. På grunn av koronakrisen har mange blitt permittert fra deltidsjobbene sine og sliter med å oppfylle dette kravet. Nå utsetter regjeringen tidspunktet for vurdering av forsørgerevnen til 1. oktober 2020.

I dag er det nesten 30 000 utenlandske studenter i Norge. Rundt 9500 av dem tar en hel grad i Norge.

- Jeg vet at mange internasjonale studenter i Norge opplever mye usikkerhet nå, og mitt ønske er at de skal klare seg økonomisk gjennom denne perioden. Derfor skal vi gi de som har mistet inntektsgrunnlaget sitt litt mer tid til å få deltidsjobben sin tilbake, finne seg en ny jobb eller finne andre måter å fylle underholdskravet på. I tillegg gjelder ordningen som gir rett til 18 dagers lønnskompensasjon for permitterte også for utenlandske studenter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

De utenlandske helgradsstudentene som allerede er i Norge, og som ønsker å bli her for å fullføre utdanningen sin, må søke om fornyet oppholdstillatelse. I fjor gjaldt dette ca. 2400 personer, og det er grunn til å tro at det er omtrent like mange i år.

Må forsørge seg selv, men mange er permittert
Alle som søker opphold i Norge må som hovedregel kunne forsørge seg selv. Dette gjelder også for utenlandske studenter. Det betyr at de må ha midler tilsvarende full støtte fra Lånekassen, ca. 120 000 i året. Dette kan de ha enten som studielån eller stipend fra hjemlandet, egne penger på konto i en norsk bank eller på studiestedets depositumkonto. Hvis søkeren har tilbud om en deltidsjobb i Norge, kan inntektene fra denne jobben regnes med.

Nesten 3 av 4 av de utenlandske helgradsstudentene i Norge har en deltidsjobb som de helt eller delvis lever av. Trolig er en stor andel av disse nå permittert.

Dermed står de i to vanskelige situasjoner på en gang:

  1. De har akutt pengemangel som gjør at en del sliter med å betale husleie og kjøpe seg mat
  2. De står i fare for å ikke få fornyet oppholdstillatelsen for det kommende året, fordi de ikke vil være i stand til å oppfylle underholdskravet

Derfor har regjeringen har bestemt at de vil utsette vurderingen av underholdskravet til 1. oktober i år. Søknadene blir først vurdert på vanlig måte, men UDI vil avvente ferdigbehandlingen av søknader om fornyelse der manglende oppfyllelse av underholdskravet er eneste grunn til avslag. Instruksen blir gitt denne uka. Alle må fortsatt huske å søke om fornyet opphold minst en måned før eksisterende oppholdstillatelse går ut, men kan ettersende dokumentasjon på arbeid eller annet underhold innen 1. oktober, og UDI vil utsette vurderingen av underholdskravet til da. På denne måten vil de ha rett til fortsatt opphold inntil UDI fatter vedtak i saken til høsten. Dersom de ikke oppfyller kravet da, mister de oppholdstillatelsen, og må reise ut av landet.

Svært mange av de utenlandske studentene i Norge bor på studenthybel leid av studentsamskipnadene. Derfor oppfordrer regjeringen samskipnadene til å fortsette å vise betydelig fleksibilitet slik at utenlandske studenter med store likviditetsproblemer kan få betalingsutsettelse på husleien.