Historisk arkiv

Jenter flinkere på skolen enn gutter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Jenter som gruppe presterer bedre enn gutter på skolen. Forskjellene er størst i lesing og minst i matematikk.

Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).  

- Vi ser at guttene i gjennomsnitt skårer 47 poeng lavere i PISA enn jentene. Det tilsvarer omtrent det vi forventer at elever skal lære i løpet av et helt skoleår. Men vi må huske på at det er store forskjeller også jentene i mellom, og guttene i mellom. Veldig mange gutter klarer seg fint i skolen, akkurat som det er en del jenter som sliter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det er størst kjønnsforskjeller i jenters favør i lesing, og minst i realfagene. Her har guttene i noen tilfeller et forsprang på jentene. Resultatene i rapporten varierer imidlertid etter hvilke mål man har brukt.

Ulike årsaker

Forskerne peker på ulike mulige årsaker til forskjellene: Jenter som gruppe ser ut til å være mer motivert for å prestere på skolen enn det guttene er. Det kan også være at undervisningsformer som legger mye ansvar på eleven selv er et større problem for gutter enn jenter. Videre kan forskningen tyde på at gutter er mer sårbare for mobbing og ustabile hjemmeforhold enn det jentene er.

Hvordan redusere forskjellene?

Det er forsket lite på tiltak laget spesielt for å redusere kjønnsforskjeller. Det som finnes av forskning, konkluderer med at det mest effektive tiltaket er å løfte alle svake elever – uansett kjønn.

- Vi ser at de skolene som klarer å minske kjønnsforskjellene samtidig klarer å løfte både jenter og gutter. Dette understreker bare viktigheten av å ha en helhetlig tilnærming til det som skjer i skolen. Vi trenger sterke og tilstedeværende skoleledere, en god klasseromspraksis og høye forventninger til alle elever, sier Røe Isaksen.

Rapporten er utarbeidet av NOVA på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. NOVA har i denne rapporten oppdatert sin oversikt fra 2008 om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. De har lett i forskningslitteraturen etter forklaringer på hva som ligger bak forskjellene. Rapporten konkluderer med at det har liten hensikt å lete etter én enkelt årsak til kjønnsforskjellene.