Historisk arkiv

Vil ha ny generell del av læreplanen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Den generelle delen av Kunnskapsløftet skal fornyes. - Læreplanen bør fornyes, slik at den viser dagens skolevirkelighet og de utfordringene barn og unge har i dag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I løpet av de siste årene har det skjedd store endringer i skolen og i samfunnet, mens den generelle delen av læreplanen er den samme som for 20 år siden. Sett i lys av utviklingen er det manglende samsvar med både formålet og Kunnskapsløftet. – Den generelle delen bør fornyes, og vise dagens skolevirkelighet og de utfordringene barn og unge har i dag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring.

Målet er at det igjen skal bli samsvar mellom denne delen av læreplanen og læreplanene for fag i Kunnskapsløftet.

– Det skal bli en ny og moderne del om skolens formål og hvordan kunnskap, ferdigheter og verdiformidling sammen kan føre til best mulig læring, sier Røe Isaksen.

Læreplanen skal løfte frem opplæringens brede lærings- og kunnskapssyn og skolens rolle i samfunnet.

– Det er mange som er opptatt av skolens rolle i samfunnet. Jeg ønsker meg derfor innspill og en åpen debatt om verdigrunnlaget for dagens og fremtidens opplæring, sier Røe Isaksen. På bakgrunn av innspillene og innehenting av bakgrunnskunnskap nasjonalt og internasjonalt, vil departementet fornye generell del, som vil bli sendt på høring i 2016. Målet er at den skal gjelde fra skoleåret 2017/2018.