Historisk arkiv

Bedre samarbeid med viktige kunnskapsnasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan er ikke land Norge tradisjonelt sett har samarbeidet mye med innen høyere utdanning og forskning. Det ønsker regjeringen nå å gjøre noe med.

– Disse landene står for en stadig større del av verdens kunnskapsproduksjon, og det er viktig at Norge og norske universiteter og høyskoler knytter tettere bånd til dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Derfor legger regjeringen i morgen, samtidig med statsbudsjettet, frem Panorama – en egen strategi for samarbeid innen høyere utdanning og forskning med disse landene. Strategien er en oppfølging av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning og bygger opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet.

– Land som Kina, India og Brasil investerer tungt i utdanning og forskning som ledd i sine nasjonale vekststrategier. Kina bruker snart mer midler til forskning enn USA, og indiske myndigheter planlegger å mer enn doble andelen av ungdomskullene som studerer innen 2025. I tillegg utgjør flere av strategilandene viktige markeder for norsk næringsliv. Derfor må vi få på plass et tettere samarbeid, sier Røe Isaksen.

Regjeringen foreslår målrettede tiltak for å styrke samarbeidet med disse landene og vil blant annet:

  • Etablere bedre ordninger gjennom Lånekassen for språkopplæring ved studier i ikke-engelskspråklige land.  – Vi ønsker å senke barrierene for å velge utdanning i land hvor det primært ikke undervises på engelsk, sier Røe Isaksen.
  • Styrke programmet UTFORSK for å støtte samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og strategilandene. Midlene skal blant annet gå til å støtte utdanningsaktiviteter knyttet til forskningssamarbeid og til å bygge opp under langsiktig samarbeid mellom institusjoner.
  • Styrke og videreutvikle partnerskapsprogrammet INTPART. Det retter seg mot forskningsinstitutter, universiteter og høyskoler og gir støtte til å etablere eller videreutvikle høyere utdannings- og forskningssamarbeid, nettverksaktiviteter og kunnskapsutveksling mellom institusjoner. Fra 2016 blir det egne utlysninger rettet spesifikt mot de seks strategilandene.

Panorama