Historisk arkiv

Flere studenter velger helse- og realfag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Søkertallene klare

Det er en markant økning i antall studenter som har helse- og realfag som sitt førstevalg til høyere utdanning i 2015. Det viser tall fra Samordna opptak.

Til studier innen realfag er det over 11 prosent flere søkere enn i fjor, mens søkningen til helse- og sosialfagutdanningene har økt med nesten 10 prosent fra 2014.  Også når det gjelder lærerutdanningen er det en positiv utvikling med vel 8 prosent økning

Totalt er det om lag 127 900 s.økere til høyere utdanning i år. Det er ny rekord. Det er vel 8 000 flere søkere enn i fjor, og en økning på nærmere 7 prosent.

- Jeg er fornøyd med den meget gode søkningen til høyere utdanning. Regjeringen er spesielt tilfreds med den positive utviklingen som er for lærerutdanninger, helse- og realfag, sier settestatsråd for kunnskapsministeren, Elisabeth Aspaker.

Realfag og teknologi

Til studier innen realfag er det altså over 11 prosent flere søkere enn i fjor. Det er en økning på 870 søkere siden 2012, det vil si drøyt 25 prosent i løpet av de siste tre årene. 

Totalt sett er søkningen til teknologisk fag i år omtrent som i fjor. Det er 130 færre søkere til treårig ingeniørutdanning (bachelor), mens det på master i teknologi er omtrent samme antallet som har det som sitt førstevalg som i fjor. Om lag 500 søkere har maritim utdanning som sitt førstevalg. Her er det 190 studieplasser. Dette er en nedgang i antall søkere på rundt 13 prosent i forhold til i fjor, men fortsatt er det over to søkere til hver av studieplassene.    

- Selv om det er en liten nedgang i søkningen til teknologiske studier, er den mindre enn man kunne frykte ut fra arbeidsmarkedet i oljebransjen. Jeg er glad for at såpass mange unge søker seg til slike utdanninger. Det er stort behov for teknologisk kompetanse i fremtiden, sier Aspaker.

Helse- og sosialfagutdanning

Det er god søkning til helse- og sosialfagutdanningene i år. Tallene viser en økning på nesten 10 prosent sammenliknet med i fjor.  Særlig sykepleierutdanningen er populær. I år er det registrert over 12 000 søkere som har sykepleier som førstevalg. Det er en økning på over 17 prosent sammenliknet med i fjor. Det er om lag 4 500 studieplasser til sykepleie. Også søkningen til vernepleierutdanningen har en stor økning fra i fjor med over 21 prosent. Nærmere 2 800 søkere har dette som førstevalg i år.

- Jeg er godt fornøyd med at så mange unge velger å søke helseutdanninger i år. Det vil fremover være et stort behov for personer med ulike helsefaglige utdanninger. Regjeringen er svært opptatt av kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Vi må ha tilstrekkelig personell med riktig kompetanse for å kunne tilby befolkningen gode helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Lærerutdanning

Drøyt 8 000 søkere har en av lærerutdanningene som sitt førstevalg. Det er samlet sett en økning på 8,5 prosent i forhold til i fjor. Alle lærerutdanningene som kvalifiserer til jobb i skolen har en markant økning. Begge grunnskolelærerutdanningene (1-7 og 5-10) har over 8 prosent flere førstevalgssøkere, lektorutdanningen øker med over 7 prosent, og faglærerutdanningene øker med over 11 prosent.

 - Søkningen til læreryrket i år har faktisk økt mer enn den gjennomsnittlige søkningen totalt. Dette synes vi er svært gledelig. Noe skyldes store ungdomskull, men samtidig viser søkningen at regjeringens signal om et kraftfullt løft for lærerne og skolen er oppfattet av søkerne, sier Aspaker.

Barnehagelærerutdanning

Søkningen til barnehagelærerutdanningen er stabil. Det er registrert om lag 3 200 søkere som har dette som sitt førstevalg. Dette er en liten nedgang i absolutte tall sammenliknet med 2014. Barnehagelærerutdanningen har rundt 2 600 plasser.

 -Regjeringen hadde ønsket å se økt søkning også til barnehagelærerutdanningen.

Det er stort behov for flere barnehagelærere og vi vet at dette er en nøkkelfaktor for å sikre kvalitet i barnehagene. Det blir viktig at utdanningsinstitusjonene tar godt vare på de kvalifiserte søkerne som får tilbud om studieplass, sier Aspaker.  

I tillegg har regjeringen økt antall studieplasser til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) i 2015. Dette er et tilbud til assistenter som tar utdanning parallelt med arbeid i barnehage. Det er om lag 350 slike plasser fra høsten 2015. Opptaket til studiet skjer lokalt. Disse plassene kommer i tillegg til de som er registrert i Samordna opptak.

Faktanotat med fag og søkertall.pdf

Flere tall på nettsiden til SO