Historisk arkiv

Foreslår at vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Forskningsrådet bør forenkle systemet for tildeling av forskningsmidler. Samtidig bør vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere. Det er noen av anbefalingene til ekspertgruppen for områdegjennomgang av Forskningsrådet, som leverte sin rapport i dag.

Nett-tv Områdegjennomgang av Forskningsrådet

Se sendingen her

Se sendingen her

– Rapporten bekrefter det overordnede inntrykket av at Forskningsrådet er en veldrevet organisasjon. Samtidig er det helt klart et potensial for effektivisering og forbedring. Vi vil gå nøye gjennom rapporten og bruke den som en del av vårt beslutningsgrunnlag for arbeidet med statsbudsjettet for 2018, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Områdegjennomganger er et nyttig verktøy for å skape gode resultater på de enkelte fagområdene. Ekspertgruppen har levert en grundig rapport med konkrete oppfølgingspunkter som kan bidra til en enda bedre og mer effektiv forskningspolitikk, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Ekspertgruppen ble nedsatt i juni 2016 og fikk i oppdrag å anbefale tiltak som kan gi økt kvalitet i forskningen og redusert ressursbruk i Forskningsrådet. Gruppen har vært ledet av styreleder Siri Hatlen (styreleder for blant annet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Teknologirådet), med prorektor Kari Melby, NTNU, og styreleder Erik Arnold, Technopolisgruppen, som medlemmer.

– Forskningsrådet har bidratt aktivt til at norsk forskning har utviklet seg positivt de siste årene, men vi mener det er et potensial for at Forskningsrådets bidrag kan styrkes ytterligere. En fellesnevner for våre anbefalinger er at vitenskapelig kvalitet må prioriteres høyere, samtidig som systemet for tildeling av forskningsmidler forenkles, sier Hatlen.

Ekspertgruppen mener at flere departementer ivaretar sitt brede ansvar for forskning og kunnskapsutvikling på en lite tilfredsstillende måte. Derfor anbefaler den at departementenes ansvar for forskning av høy vitenskapelig kvalitet tydeliggjøres, at samordningen mellom departementene styrkes og at enkelte departementer må styrke sin forskningsinnsats.

Ekspertgruppen slår fast at kompleksiteten i Forskningsrådets portefølje av virkemidler er svært høy. Derfor foreslås en forenkling, ved at tematiske programmer bli bredere og mer åpne, og ved at vitenskapelig kvalitet prioriteres høyere.Gruppen anbefaler at dette kombineres med færre utlysninger og søknadstyper og en konsentrasjon om færre, tydeligere og mer overordnede vurderingskriterier.

Ekspertgruppen har også fått i oppdrag å se på administrasjonskostnadene i Forskningsrådet og hos forskningsinstitusjonene. Gruppen foreslår at alle bevilgninger til Forskningsrådets egen virksomhet synliggjøres i statsbudsjettet og skilles tydelig fra bevilgninger til FoU. I tillegg foreslår den at det bør gjennomføres konkrete kostnadsreduksjoner i Forskningsrådet på 80 millioner kroner i 2017–2019. For ikke å bremse nødvendige forenklings- og digitaliseringsprosjekter, anbefales det at reduksjoner i administrasjonskostnadene hentes ut i drift, ikke fra planlagte investeringer.

Les rapporten fra ekspertgruppen her (pdf).