Historisk arkiv

Kompetansebehovutvalg for mer kunnskap om fremtidens arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Det norske arbeidsmarkedet og den norske økonomien er i omstilling. Derfor setter regjeringen ned et utvalg som skal finne ut mer om hva slags kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge i fremtiden. Professor Steinar Holden vil lede utvalget.

–Vi vet at norsk arbeidsliv vil endre seg fremover, og at roboter vil overta flere arbeidsoppgaver, men vi vet for lite om hva slags kompetanse vi vil ha behov for. Vi må finne ut mer om dette. Det er viktig både for den enkelte som skal velge utdanning og yrke og for samfunnet som helhet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Kompetansebehovutvalget skal blant annet bidra til mer forskning og til å utnytte allerede eksisterende undersøkelser og analyser på området på en bedre måte. 

–Utvalget kan selvfølgelig ikke gi oss et svar med to streker under, men det skal bidra til ny kunnskap som hjelper oss å ta gode valg når vi planlegger for fremtiden. Den kunnskapen trenger de som skal inn i arbeidslivet og de arbeidstakerne som må omstille seg for å beholde jobben, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Utvalgets arbeid vil også være viktig for beslutningstakere som skal bestemme hva slags utdanninger vi skal ha, og hvor stor kapasitet de ulike utdanningene skal ha. Kunnskapen vil også være nyttig for bedrifter som skal gjøre arbeidsstokken i stand til å møte fremtiden. 

Utvalget har et krevende arbeid foran seg, og må hente informasjon fra mange ulike kilder. Regjeringen har oppnevnt medlemmer til utvalget som både representerer forskere med solid faglig tyngde, representanter for myndighetene og for hovedorganisasjonene i arbeidslivet.  

–I Norge har vi alltid vært flinke til å se muligheter når vi setter oss sammen. Jeg synes derfor det er spennende at organisasjonene i arbeidslivet har sagt ja til å arbeide sammen med forskere og myndigheter for å bygge opp et bedre kunnskapsgrunnlag om fremtidige kompetansebehov i Norge. Jeg gleder meg til å følge utvalgets arbeid, sier Røe Isaksen. 

Frafall og feilvalg i utdanning, læring og arbeid er kostbart for den enkelte og samfunnet. Utvalget får også i oppgave å bidra til en offentlig debatt og formidling av kunnskap. 

–Det er et viktig og spennende oppdrag vi har fått, og jeg ser frem til å jobbe med dette i utvalget, sier Steinar Holden. 

Kompetansebehovsutvalget oppnevnes i første omgang for tre år. Den årlige kompetansebehovsrapporten skal avgis innen 1. februar, første gang 1. februar 2018. 

Kompetansebehovsutvalgets sammensetning: 

1. Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo, Oslo, leder

2. Seniorrådgiver Johannes Sørbø, NAV, Oslo

3. Seniorrådgiver Marianne Tønnessen, SSB, Oslo

4. Professor Hildegunn Ekroll Stokke, NTNU, Trondheim

5. Professor Kjetil Bjorvatn, NHH, Bergen

6. Senior Vice President Laxmi Akkaraju, Evry ASA, Bærum

7. Forskningsleder Birgit Abelsen, UiT, Alta

8. Avdelingsnestleder Liv Sannes, LO, Oslo

9. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, Oslo

10. Fagsjef Hanne Jordell, Akademikerne, Oslo

11. Seniorrådgiver Rolf Edvard Stangeland, Unio, Oppegård

12. Seniorrådgiver Bente Søgaard, YS, Oslo

13. Spesialrådgiver Trond Bergene, Spekter, Skedsmo

14. Spesialrådgiver Hanne Børrestuen, KS Nittedal

15. Seniorrådgiver Tormod Skjerve, Virke, Son

16. Seniorrådgiver Ragnhild Nersten, Arbeids- og sosialdepartementet, Bærum

17. Avdelingsdirektør Bjørn Kristen Barvik, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo

18. Avdelingsdirektør Tone H. Sollien, Kunnskapsdepartementet, Asker