Historisk arkiv

Varsler ytterligere krav mot Westerdals

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet varsler et nytt krav om tilbakebetaling fra Westerdals. Kravet er på nær 22 millioner kroner, og kommer i tillegg til de rundt 63 millionene departementet allerede har krevd tilbake. Årsaken er at departementet mener høyskolen har fått tilskudd til studier uten godkjenning.

Departementet varslet fredag at det vil kreve tilbake 21, 7 millioner kroner som urettmessig er utbetalt i statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur fra høsten 2006 til og med våren 2014. Dette var et studietilbud ved Film og TV-akademiet, senere Nordisk institutt for Scene og Studio AS. Skolen har endret  navn flere ganger, og er i dag en del av Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology (WOACT). Det er denne høyskolen Kunnskapsdepartementet retter kravet mot. Departementet har tidligere krevd at WOACT betaler tilbake statstilskudd som er utbetalt for studiene Film og tv, Studio 3D og Scenografi og event. Høyskolen har nå en frist på tre uker til å gi sitt tilsvar før departementet endelig vil ta stilling til om vedtak om krav om tilbakebetaling skal fattes.

− Vi ser alvorlig på dette. Det er bare godkjente utdanningstilbud som gir rett til statstilskudd. Vi mener at skolen har gitt uriktige opplysninger til myndighetene, og på den måten fått utbetalt urettmessig statstilskudd. Det er pengene vi nå varsler at vi vil ha tilbake, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Totalt 85 millioner kroner

Dagens Næringsliv skrev høsten 2015 en rekke artikler om Anthon B. Nilsen-konsernet, som blant annet eier den private høyskolen Westerdals – Oslo School of Arts Communication and Technology. Her kom det frem opplysninger som tydet på at den tidligere skolen Westerdals School of Communication (Westerdals), som nå er en del av den nye høyskolen, hadde mottatt statstilskudd for tilbud som den ikke hadde godkjenning for. Kunnskapsdepartementet satte derfor i gang med grundige undersøkelser av en rekke forhold i saken, og avdekket at skolen over en lang periode hadde gitt uriktige opplysninger til staten og dermed urettmessig fått utbetalt statstilskudd.  Inkludert det siste varselet, har Kunnskapdepartementet totalt varslet erstatning og tilbakebetaling av statstilskudd på om lag 85 millioner.

Erstatning for studiestøtte

Bare studenter som går på godkjente studietilbud, har krav på studiestøtte. På bakgrunn av at skolen har gitt feil informasjon til Lånekassen, har imidlertid studenter som gikk på de ikke-godkjente linjene fått utdanningsstøtte fra Lånekassen.

− Vi ser ingen grunn til å klandre studentene. Vi vil ikke kreve tilbakebetalt disse pengene fra studentene, sier Røe Isaksen.

Kunnskapsdepartementet har tidligere krevd 21 millioner kroner i erstatning fra WOACT fordi skolen har gitt feil informasjon til elevene og Lånekassen slik at en del studenter har fått studiestøtte de ikke hadde rett til. Heller ikke tilbudet Prosjektleder kultur har hatt godkjenning for utdanningsstøtte, og studenter som har gått på dette tilbudet i perioden 2006 til 2014 har dermed også fått studiestøtte de ikke hadde rett til. Erstatningskravet er derfor økt til nær 29 millioner kroner.

Økokrim og tilsyn

Kunnskapsdepartementet har tidligere anmeldt forholdene til Økokrim, og har gitt materialet i saken til dem.  Departementet har også åpnet tilsyn med WOACT.

Private høyskoler som mottar statstilskudd, skal la tilskuddet og egenbetalinger fra studentene komme studentene til gode. Dette innebærer blant annet at det ikke er anledning til å ta ut utbytte eller på andre måter overføre overskudd fra høyskoledriften, verken til eierne eller andre nærstående.

− I tilsynet vil vi kontrollere om høyskolens transaksjoner, herunder handel av varer og tjenester, er gjort slik loven krever. Vi vil også se nærmere på om fusjoner og andre omorganiseringer er i tråd med lovens krav om at høyskoler som får statstilskudd ikke kan gi økonomisk utbytte, forklarer Røe Isaksen.

Faktaboks:

  • Kunnskapsdepartementet har krevd tilbake rundt 35 millioner kroner som urettmessig har vært gitt i statstilskudd til tilbudene Film og tv, Studio 3D, Scenografi.
  • Kunnskapsdepartementet har varslet krav om tilbakebetaling av rundt 22 millioner kroner som urettmessig er utbetalt i statstilskudd til studiene Prosjektleder kultur.
  • Kunnskapsdepartementet har til sammen krevd nær 29 millioner kroner i erstatning fra WOACT fordi skolen har gitt feil informasjon til elevene og Lånekassen slik at en del studenter har fått studiestøtte de ikke hadde rett til.

Forhåndsvarsel om vedtak om tilbakekreving av statstilskudd.pdf