Historisk arkiv

100 nye studieplasser til sykepleie og flere stipendiater

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har regjeringen og KrF blitt enige om å sette av midler til 100 nye studieplasser til 3-årig sykepleierutdanning, som fordeles på studiesteder over hele landet, og til 21 stipendiater (rekrutteringsstillinger) ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet

– Vi har hatt god kontakt med de aktuelle institusjonene for å sikre at de ikke bare kan levere utdanning av høy kvalitet ved studiestedet, men at de også har mulighet for å gi studentene relevante og spennende praksisplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

– Det er stort behov for å utdanne flere sykepleiere, og jeg er glad for denne enigheten. I fordelingen av studieplassene har vi tatt spesielt hensyn til at det er behov for flere sykepleiere på Vestlandet og i Nord-Norge, sier Nybø.

– Regjeringen er opptatt at vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn og også universitetene og høgskolene våre må bidra til det. Både studieplassene og rekrutteringsstillingene vil være med på å ruste regionene for fremtiden, avslutter Iselin Nybø.

Plassene blir fordelt slik:

Institusjon

Fordeling

Universitetet i Tromsø

20

Universitetet i Stavanger

20

Høgskulen på Vestlandet

15

Høgskolen i Innlandet

10

VID

15

Høgskolen i Østfold

10

Universitetet i Agder

10

SUM

100

UiT– Norges arktiske universitet kan starte opp tilbud i Alta fra januar 2019, og kan høsten 2018 benytte de tildelte midlene til å utvikle og legge til rette for studietilbudet. De andre institusjonene utvider tilbudet fra høsten 2018.

Fordelingen av rekrutteringsstillinger er laget ut fra hvor mange midlertidige stillinger som de tre institusjonene fikk i 2016. Denne fordelingen tilsvarer også andel av nye stillinger totalt til disse institusjonene siden 2014.

Stillingene blir fordelt slik:

Institusjon

Antall midlertidige stillinger 2016

Fordeling stillinger 2018

Nord universitet

9

5

Universitetet i Agder

13

7

Universitetet i Stavanger

16

9

SUM

38

21