Historisk arkiv

Skoleklare barn blir bedre ivaretatt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Fra og med 1. august 2018 har skolene en ny lovfestet plikt til å samarbeide med barnehagene og SFO/ AKS om barnas overgang fra barnehage til skole. – En god overgang gir trygghet for både barn og foreldre. Det blir enklere for skolen å gi bedre oppfølging tidlig når de får mer kjennskap og kunnskap om sine nye elever, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Plikten til å samarbeide innføres fra 1. august. Det er skoleeier som må utarbeide en plan for å sikre en god overgang mellom barnehagen til skole og SFO/AKS.

Målet er at alle barn får en trygg og god overgang til skole uavhengig av hvilken barnehage de går i og hvilken skole de skal begynne på.

– Mange skoler har allerede gode rutiner og klare retningslinjer for hvordan en god overgang gjennomføres. Det er svært gledelig at flere foreldre forteller meg at de nye førsteklassingene nå får mye tettere oppfølging enn hva storesøskene fikk. Det betyr at vi er på rett vei, men vi ønsker at alle barn skal få like god oppfølging uavhengig av hvilken skole de skal begynne på. sier Jan Tore Sanner.

Ekstra oppfølging til elever som sliter

Fra dette skoleåret gjelder flere nye regler, i sum vil de gi elevene et enda bedre skoletilbud.

– Regjeringen har som mål at ingen elever skal gå ut av grunnskolen uten å ha lært å lese, skrive og regne skikkelig. Elever som sliter, må få hjelp tidlig i skoleløpet, slik at de ikke bli hengende etter. Derfor får skolene nå en plikt til å gi ekstra oppfølging til de elevene på 1.- 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning, sier Sanner.

Skolen skal også samarbeide med andre kommunale tjenester for å gi eleven bedre helhetlig oppfølging for helsemessige, personlige, sosiale og emosjonelle vansker knyttet til opplæringen.

Nye regler i skolene fra 1. august

  • Det innføres ny lærernorm i grunnskolen.
  • Det innføres plikt om at skolene må gi intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning.
  • Det innføres plikt om at skolen må samarbeide med kommunale tjenestetilbydere for å følge opp elever med spesielle vansker.
  • Forbud mot heldekkende ansiktsplagg for elever og ansatte i skoler, inkludert SFO, leksehjelp og opplæring utenfor skolens område.
  • Alle fylker får sitt eget mobbeombud som skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at de får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i skolen.

Se alle endinger på Utdanningsdirektoratets nettsider.

5 råd til foreldre ved skolestart

  1. Vær positivt interessert i barnas skoledag. Snakk med barna om alt de lærer og de nye vennene de møter. Gi uttrykk for at du er glad for alt det de lærer, og at du er stolte av dem.
  2. Pass på at barna får frokost før de kommer på skolen, og har med det utstyret og maten de trenger. Barna bør ha greie klær og sko - som barnet selv kan håndtere.
  3. Voksne har et felles ansvar for at alle barna har et godt skolemiljø og kan skape vennskap. Inviter andre barn hjem. Se etter hvem barnet ditt søker seg mot, men se også etter hvem som kanskje er litt alene.
  4. Alle har noe å bidra med. Hva vil være din rolle?
  5. Lurer du på noe, ta kontakt med skolen. Jo før, jo heller.