Historisk arkiv

Veien videre for campus NTNU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen har i dag besluttet konsept for samling av campus NTNU. Campus skal utvikles videre som et helhetlig og sammenhengende prosjekt med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt Gløshaugen. Regjeringen skal vurdere om campussamlingen kan gjennomføres i løpet av ti år.

Campussamlingen ved NTNU er omfattende, med foreløpige anslåtte kostnader på rundt ni milliarder kroner.

– Når vi samler campus rundt Gløshaugen, legger vi til rette for økt tverrfaglighet og bedre kvalitet i utdanning, forskning og formidling. Det er ikke bare viktig for NTNU og Trondheim – dette er også en viktig investering for hele Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Regjeringen har tidligere besluttet at NTNU skal samles rundt Gløshaugen, og at ny fremtidig campus i hovedsak skal bygges ut vest for dagens bygningsmasse. I dag har regjeringen besluttet konseptvalg og arealrammer for campus NTNU. Staten skal finansiere nybygg på 92 000 kvadratmeter brutto og ombygging av 45 000 kvadratmeter brutto av eksisterende arealer på NTNU.

Nybyggene gjør det mulig å flytte de humanistiske og samfunnsvitenskapelige miljøene som i dag holder til på Dragvoll, og kunst-, arkitektur- og musikkmiljøene skal flyttes fra henholdsvis Industribygget og Olavskvartalet til Gløshaugen-området. Konseptet innebærer også ombygging for magasinlokalene til Vitenskapsmuseet og arealer for fangst- og lagring av CO2 som ledd i NTNUs arbeid innen europeisk forskningsinfrastruktur (ESFRI).

Campusalternativet er noe nedskalert sammenliknet med hva fagmiljøene tilrår. Blant annet er økte arealer for fremtidig studentvekst redusert og utstillingsarealer for Vitenskapsmuseet tatt ut.

– Dette konseptet vil fortsatt gjøre det mulig for NTNU å flytte ut av gamle arealer og samle fagmiljøene i området rundt Gløshaugen. Jeg har lagt vekt på økt arealeffektivitet og anbefaler et investeringsprosjekt med god samfunnsøkonomisk nytte, sier Nybø.

Kunnskapsdepartementet vil nå gi Statsbygg i oppdrag å sette i gang et forprosjekt der kostnadsanslag og gjennomføringstempo gjennomgås og kvalitetssikres