Historisk arkiv

Gir grønt lys til nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU i Trondheim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen gir nå klarsignal til å starte arbeidet av nytt bygg i Elgeseter gate. Bygget skal kunne huse 2000 studenter og 200 ansatte innenfor helse- og sosialfagene ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). I tillegg flytter idrettstilbudet til byens studenter inn i samme bygg.

- Dette er et viktig bygg for både NTNU og studentsamskipnaden. Her samler vi helse- og sosialfagene og samskipnadens idrettstilbud under samme tak, tett på resten av campus og byens helsetilbud. Dette vil gi økt tverrfaglig samarbeid, bedre arbeids- og læringsmiljø og mer effektiv drift, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).

For NTNU innebærer byggeprosjektet at universitetet kan samlokalisere flere helse- og sosialfag nærmere fagmiljøene ved St. Olavs Hospital.

- En utvidelse av denne klyngen legger til rette for enda tettere integrering mellom sykehus, universitet og kommunale helsetjenester, sier Nybø. 

Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (SiT) har også behov for økt kapasitet på idretts- og velferdsfasilitetene for studentmassen i Trondheim. Derfor skal nybygget i Elgeseter gate også tilby studentene i Trondheim nye lokaler for idrettsformål. Et behov som sammenfaller godt med at nybygget skal huse NTNUs fagmiljøer innenfor ergoterapi, fysioterapi, sosionomfag, vernepleie, barnevern og audiografi. Samskipnaden betaler sin andel av byggeprosjektet i form av brukerfinansiering. 

- Nybygget i Elgeseter gate vil tjene mange gode formål for studenter og ansatte ved NTNU både vitenskapelig og velferdsmessig, sier Nybø.

Statsbygg vil være byggherre for Elgeseter gate. Prosjektet er et såkalt brukerfinansiert prosjekt, som finansieres gjennom husleieavtaler mellom Statsbygg og de to partene. NTNUs andel av nybygget er beregnet til å koste 508 millioner kr, og SiT-delen 228 millioner kroner.

Planen er at studenter og ansatte skal kunne ta bygget i bruk til forskning og undervisningsformål allerede ved årsskiftet 2021 – 2022.