Historisk arkiv

Færre elever blir mobbet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Elevene melder om mindre mobbing enn tidligere år, viser Elevundersøkelsen 2018. – Alle barn har rett til et trygt og godt læringsmiljø. Jeg er veldig glad for at færre barn og ungdommer blir mobbet. Ifølge Elevundersøkelsen er vi nå på et historisk lavt nivå. Dette viser at systematisk innsats nytter. Men fortsatt er det mange barn som opplever mobbing på skolen. Innsatsen må derfor forsterkes fremover. Vi har nulltoleranse for mobbing, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Resultatene fra den siste Elevundersøkelsen viser at 6,1 prosent av elevene har blitt mobbet av medelever, voksne eller digitalt mobbet av noen på skolen, 2-3 ganger i måneden eller oftere. Året før rapporterte 6,6 prosent at de ble mobet. 6,1 prosent er det laveste mobbetallet som er målt med tilsvarende spørsmålstilling, siden Elevundersøkelsen startet i 2007.

Tiltak mot mobbing virker

– Regjeringen har satt i verk en rekke tiltak for å styrke skolenes arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere mobbing. Den nye mobbeloven, som styrker rettighetene til den som mobbes, trådte i kraft høsten 2017. Fra høsten 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Mobbeombudene skal støtte og veilede barn, elever og foreldre i saker som gjelder mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø, sier Sanner.

Fra 2013 fikk 103 skoler i 42 kommuner veiledning fra eksterne veiledere gjennom Læringsmiljøprosjektet i regi av Utdanningsdirektoratet, og med svært gode resultater. Fra å ha ligget siginifikant over landsgjennomsnittet på antall mobbesaker, ligger skolene nå signifikant under.

Vi satser også på kompetansehevende tiltak for å styrke skolenes og barnehagenes evne til å håndtere mobbesaker. Over 800 skoler og barnehager over hele landet deltar nå i denne kompetansesatsingen.

Flere ressurser gjøres også tilgjengelig for å hjelpe lærere, rektorer og kommuner med å skape et bedre skolemiljø. I dag lanserer Utdanningsdirektoratet en nettressurs om egnede tiltak for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing, mistrivsel og andre skolemiljøsaker.

Mobbesaker til fylkesmennene

Samtidig som mobbingen går ned, mottar fylkesmennene flere klager i saker der mobbeoffer og familiene deres mener skolen ikke har håndtert mobbingen godt nok. Siste halvår i fjor kom det inn 653 saker.

– Det er bra at flere elever og familiene deres finner veien til fylkesmennene. Det viser at innføring av mobbeloven har ført til at terskelen har blitt lavere for å ta kontakt og få hjelp i mobbesaker. Det er positivt. Samtidig er det uakseptabelt at fylkesmannen i 4 av 5 saker finner at skolene har brutt aktivitetsplikten. Jeg forventer at skolene gjøre en bedre jobb fremover, sier Sanner.

Samlet mobbetall

For å finne det reelle mobbetallet legges svarene sammen fra flere spørsmål. Det samlede mobbetallet er andelen elever som oppgir at de er mobbet 2-3 ganger i måneden eller oftere, enten av andre elever, av voksne, digitalt eller i en kombinasjon av disse (i gjensidig utelukkende kategorier). 

Andel som mobbes

Kategori

2017

2018

Kun «mobbet av andre elever»

Andel: 4,0 %

Andel: 3,6 %

Kun «mobbet digitalt (mobil, iPod, PC) de siste månedene»

Andel: 0,7 %

Andel: 0,4 %

Kun «mobbet av voksne på skolen de siste månedene»

Andel: 1,3 %

Andel: 1,1 %

Mobbet i en eller annen kombinasjon av de tre over

Andel: 0,6 %

Andel: 1,0 %

Samlet

Andel: 6,6 %

Andel: 6,1 %

Kilde: NTNU-rapporten side 31.

 Arbeidsro i skolen

I tillegg til mobbetall vurderer Elevundersøkelsen også elevenes mening om det er arbeidsro i klasserommet. 63,5 prosent av elevene er enten «litt enig» eller «helt enig» i at det er god arbeidsro i timene. Dette tallet har holdt seg stabilt de siste 6 årene.

Om Elevundersøkelsen

  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
  • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
  • Rundt 447 500 elever svarte på undersøkelsen høsten 2018. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

Mer informasjon:

Om resultatene fra Elevundersøkelsen

Om regjerningens mobbepolitikk 

Om nettressurs for egnede tiltak i skolemiljøsaker